Кёрюмдюле къууандырадыла

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню таматасыны къуллугъун толтургъан Резуан Загаштоковну башчылыгъы бла баланс комиссияны кенгеши болгъанды. Аны кезиуюнде электрокюч бла жалчытхан компанияны озгъан айда ишин эсеплегендиле.

Резуан Загаштоков районлада бёлюмлени таматаларына планда белгиленнген кёрюмдюлени толтургъанларына ыспас этгенди. Саулай алып айтханда, хайырланыучула 610 миллион сом тёлегендиле, аны бла борчларыны 96 процентин жапхандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 10,3 процентге кёпдю.

- Эм иги ишлеген бёлюмлеге Терк, Зольск, Прохладна, Элбрус, Черек районланы эм Басхан бла Майский шахарланы санаргъа боллукъду. Аланы барында да абонентлени 100-107,3 проценти тёлегендиле.  Аны бла бирге бизни баш борчубуз мындан арысында да жетишимлени бютюн игилендириргеди- дегенди Резуан Загаштоков.

Токну хайырланыучулагъа сатхан электросетьлени юсюнден айтханда, ала борчларын 132,7 процентге толтургъандыла.  Федерал, республикалы эм жерли-жерли бюджетледен жалчытылыннган организацияла да 127,3, 124,8 % эм 110,5 процентге иги тёлегендиле. Промышленность предприятияла -103,6,  аллай болмагъанла - 101,5 эм энчи абонентле да 101,7 процентге иги тёлегендиле. Чыгъарылгъан эсеплеге алгъадан къалгъан борчла да киргендиле.

Бизни корр.
Поделиться: