Жаш каратечилеге – ахшы сынау

  Уллу Хорламны 79-жыллыгъына аталып, Нальчикде кёкусинкайдан  «Къабарты-Малкъарны кубогу» деген тёрели эришиу бардырылгъанды, аны республиканы кёкусинкайдан федерация 14 жылны ичинде къурап келеди.

 Кубокга бизни республикадан бла Ингушетиядан 200-ден аслам спортчу къатышхандыла. Кеслерини ауурлукъ эм жыл сан къауумларында эм кючлюле Ашшур Биткаш, Татталаны Амина, Азаматланы Амир, Къудайланы Инал, Амирхан Алоев, Урчукъланы Салман, Уянланы Ахмат, Гижгиланы Элхан, Жаболаны Тенгиз, Темуккуланы Ахмат, дагъыда талай каратечи болгъандыла. Экинчи эм ючюнчю жерлеге Баккуланы Эмир, Амир Карацуков, Балаланы Руслан, Илона Ажахова, Багъатырланы Ахмедхан, Жашууланы Элдар, Созайланы Амирхан, Алийланы Ибрагим, Жаболаны Тамара, Биттуланы Исмайыл, Азаматланы Руслан эм башхала чыкъгъандыла. Аланы аслам тренер юйретедиле, ол санда Насыплыланы Тахир, Зураб Джинчарадзе, Аппаланы Акъболат, Алан Макоев, Емельян бла Давид Биткашла, Шахмырзаланы Шахмырза, Артур бла Рустам Унежевле да.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: