Кандидатланы сайлаугъа къатышханланы арасында жангы адамла кёпдюле

Законла чыгъарыучу органланы депутатларын, жер-жерли администрацияланы таматаларын сайлауну  аллында  «Единая Россия» партияны ичинде  кандидатланы сайлаулагъа 22 минг адам эсепге тургъанды. Быйыл «Единая Россия» праймеризни 15-чи кере бардырады.

 Къырал думагъа эмда жер-жерли парламентлеге сайланыргъа сюйгенлерин 7 мингнге жууукъ адам билдиргендиле, аладан шёндю депутат къуллукъну жаланда 15 проценти толтурадыла, деп билдиргенди партияны генсоветини секретарыны орунбасары   Сергей Перминов.

- Алай бла бир жерге конкурс 5,7 адамгъа жетеди. Быйыл регионлада «Единая Россия» партияны депутатларыны къаууму иги да жангыртыллыгъын айтырчады. Айырыуланы аллында депутатлагъа кандидатланы сайлаугъа къатышханланы арасында жангы адамла кёпдюле. Аны бла бирге тиширыула да асламдыла – 42 процент. Кандидатланы ючден бири 35 жылгъа дери жаш адамладыла,-дегенди ол.

 Сергей Перминов айтханыча, праймеризлеге энчи аскер операциягъа къатышхан 210 инсан къошулгъандыла. Ала бютюнда Севастопольда,   Алтай Республикада, Кърымда, Тывада эм  Тверь областьда кёпдюле.

- СВО-гъа къатышханлагъа айырыуланы жорукъларын женгиллетгенбиз. Ала документлени хазырлагъанда, видеороликле алдырмазгъа боллукъдула. Андан сора да, сайлауланы кезиуюнде алгъан ауазлагъа энтта 25 процент къошуллукъду,-деп белгилегенди Сергей Перминов.

Ол айтханыча, энчи аскер операциягъа къатышханлагъа праймеризни кезиуюнде, ала сайлансала да, насийхатчыла болушханлай, ангылатыула этгенлей турлукъдула.

 Айырыула аллы сайлаулагъа эсепге тургъанланы жартысы бир партиягъа да кирмейди. Аладан 30 проценти социал сферада ишлейдиле: медикле, устазла, маданиятда ишлегенле эм башхала. Дагъыда предпринимательле, муниципал эм къырал власть органланы келечилери да бардыла, 6 проценти уа жамауат иш бла кюрешгенледиле.

Партияны тизмесинде депутатлагъа кандидатланы 3,3 минги «ПолитСтарт» кадр проектге къатышханладыла. Аны партия политика бла энди кюрешип башлагъанлагъа, айырыулагъа биринчи кере къатышханлагъа болушлукъгъа жарашдыргъанды. Окъуучулагъа дерслени политика бла кюрешгенле, социологла, партияны келечилери берликдиле.

 Быйыл сентябрьде регионлада 67 айырыу кампания бардырыллыкъды. Ол санда регионланы оноучуларын, законла чыгъарыучу органланы депутатларын айырлыкъдыла. 

Партияны КъМР-де регион бёлюмюню толтуруучу комитетини башчысы, КъМР-ни Парламентини депутаты Дмитрий Парафиловну айтханына кёре,  сайлауланы аллында партияны ичинде кандидатланы айырыу жаны бла комитет къуралгъанды. Анга 260-дан аслам тилек берилгенди, аладан 200 асламы эсепге алыннгандыла.  24 майгъа дери  праймеризге къатышыргъа сюйген айырыучула эсепге турургъа боллукъдула. Бу жумушла Госуслуги порталда бардырыладыла.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: