Терк район – биринчи жерде

«Жигитлени къаууму» билим-спорт эришиулени чегинде Къашхатауда грек-рим тутушуудан алтынчы республикалы командалы эришиуле бардырылгъандыла. Аланы къураугъа себепликни республиканы Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу этгенди.

Эришиуге битеу да он къауум къатышхандыла. Эсеплеге кёре, биринчи жерни Терк районну келечилери алгъандыла, «Галиатор» спорт клуб – экинчи, Лескен район – ючюнчю, Чегем район а тёртюнчю жерледе орналгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: