Кадетлени антлары

Элбрус районну В.Г.Кузнецов атлы 6-чы номерли школу патриот юйретиуню билим бериу программаны эм магъаналы кесегине сайлагъанды. Окъуу жылны ичинде тохтаусуз патриот низамгъа жораланнган ишле бардырыладыла. Мектепни кесинде бир ненча кадет классы болгъаны да анга шагъатлыкъ этеди. 

 

Кадетлени антлары

Элбрус районну В.Г.Кузнецов атлы 6-чы номерли школу патриот юйретиуню билим бериу программаны эм магъаналы кесегине сайлагъанды. Окъуу жылны ичинде тохтаусуз патриот низамгъа жораланнган ишле бардырыладыла. Мектепни кесинде бир ненча кадет классы болгъаны да анга шагъатлыкъ этеди.

Харкюнлюк школ жашаулары бу класслада окъугъан кадетлени бек байды. Ала спортха уллу эс бургъанлары себепли, жетишимлери да игидиле. Андан сора да, ала Абайланы Солтан-Бек атлы музыка школну тепсеулеге юйретген бёлюмюне жюрюйдюле. Мектепни кесинде уа аланы хор бла жырларгъа, тизгинде тюз барыргъа юйретедиле. Автоматны чачып, жыяргъа, андан от ача билирге да. Медицина жаны бла да биринчи болушлукъну бере билирге, саусузгъа, жаралыгъа да болушлукъ тапдырыуну тасхаларына тюшюндюредиле.

Бу биз башда сагъына келген затлагъа кадетле битеулю билим бериу программадан тышында юйренедиле. Ала сабийни гитчелигинден кишиликге, Ата журтуна бла туугъан жерине кертичи болургъа тюзетген дерследиле. Ата-анала бек ыразыдыла бу школну юйретиучюлерине бла окъутхан устазларына. Нек дегенде, бир окъуучуну да сансыз этмей, аланы жарсыуларына бла къууанчларына къайгъыргъан устазла юлгю боладыла окъуучулагъа. 

Мектепни директоруну окъутуу-юйретиу жаны бла кенгешчиси Ахматланы Людмила Хакимовна башда сагъына келген ишлени барын да къурагъан, аланы хар бирин да бийик даражада бардыргъан устазды. Аны башламчылыгъы бла бу кюнледе районну кенгешчилерини араларында сынамны игилендирир муратда уллу семинар бардырылгъанды.

Ол мектепни 5-чи классыны кадетлерине уа бютюнда уллу байрам болгъанды. Ала кадет деген атны бийик даражада тутаргъа, школну уставына, командирлени буйрукъларына толусунлай бойсунургъа, шуёхлукъгъа кертичи болургъа, иги окъургъа бла Ата журтларын къоруулай билирге ант этгендиле.

Ол кюн аланы кадетге алыу къууанч байрам халда ётгенди. Ары келген къонакъла КъМР-де чекчи управленияны подполковниги Владимир Сиволобов бла кадрла бёлюмюню офицери Аркадий Мещеряков кадетлени антларын алгъандыла. Ызы бла аланы алгъышлай, кеслери сайлагъан ызда барырларын тежегендиле.

Мектепни таматасы Къартлыкъланы Зульфия Тахировна, келген къонакълагъа ыразылыгъын билдире, бюгюннгю кюнде барысы да бир уллу, магъаналы жумушну толтургъанларын чертгенди. Жангы кадетлени жюрегинден алгъышлай, алагъа туугъан жерлерини, Ата журтларыны къорууларгъа хазыр аскерчиле болуп ёсерлерин, саулукълула, чынтты инсанла болурларын да тежегенди. Байрам жырла, тепсеуле, ариу назмула да эшитилгендиле ол кюн анда.

Семинар ишин андан ары бардыра, кенгешчилени барысы да «Хорламны жаздырмасы» деген ишни толтургъандыла. Ол жазма жаш адамланы сезимлерин бирикдирип, Уллу Ата журт урушда жоюлгъан аскерчилени  бла сау къайтып, мамыр жашауда да бизге юлгю болгъан ветеранларыбызны хурметине жазылгъанды. Аскер хазырлыкъны тасхаларына жораланнган ачыкъ дерс, Россейни аскерчи тарыхына аталгъан викторина да бийик даражада бардырылгъандыла. 

Семинарны ишине къатышхан районну Билим бериу управлениясыны келечилери, школланы директорларыны кенгешчилери, къонакъла да быллай ариу къуралгъан байрам ишледен кеслерине кёп юлгю аллыкълары хакъды. Ол кюн кадетге алыннган окъуучула да, айтылгъан ариу сёзлеге тийишли бола, чынтты инсанла болуп ёсерлерине ийнанабыз.

Темуккуланы Асият
Поделиться: