Устаны сайлагъандыла

Урунууну къоруулауну айлыгъына атап, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Юйню эмда фатарны ичинде орнатылгъан газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарагъан эм иги слесарь» деген конкурс бардырылгъанды. Анга компанияны бизни республикада бёлюмлерини барындан да жети уста слесарь къатышхан эди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Конкурс эки кесекден къуралгъанды: билим эмда ишни эте билиу. Биринчиси окъутуу классда экзамен халда ётгенди. Экинчиси уа компанияны Нальчикде быллай ишле бла кюрешген службасыны производстволу участкасында бардырылгъанды.

Конкурс комиссия сууну къайнатыучу колонкагъа ремонт къалай эмда къаллай бир заманны ичинде этилгенине, анга неллай бир материал къоратылгъанына, ишни технологиясына эмда урунууну къоруулау жорукълагъа нечик эс бурулгъанына къарап эм багъа бичип, хорлагъанланы алай белгилегенди. Анга кёре Прохладна районда бёлюмде ишлеген бешинчи разряды болгъан слесарь  Михаил Малевин биринчи жерге чыкъгъанды, экинчиге уа Нальчикде бёлюмде уруннган слесарьны - Алим Кардановну тийишли кёргендиле. Аланы компанияны башчысыны атындан саугъала эмда грамотала бла белгилегендиле.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: