Нальчикде террорчулукъгъа къажау болум кетерилгенди

Бюгюн эрттенликде Нальчикде террорчулукъгъа къажау кюреш бла байламлы кийирилген болум кетерилгенди. Аны юсюнден КъМР-де Оператив штаб билдиреди.

 «Адамланы жашауларына, саулукъларына, ырысхыларына эмда закон бла къорууланнган башха затларына къоркъуу болмагъаны себепли Россейни  ФСБ-ны Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясыны таматасы  2024 жылда 11 апрельде эрттенликде 5 сагъат 12 минутда кийирилген  террочулукъгъа къажау кюреш болум Нальчик шахар округда садла орналгъан товариществоладан «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна», «Сосруко» эмда КъМР-ни Черек муниципал  районундан кетериледи.

 6 мартда 2006 жылда аллыннган «Террорчулукъгъа къажау» 35 номерли федерал законнга  тийишлиликде Россейни ФСБ-ны  Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясыны таматасы  Къабарты-Малкъар Республикада 2024 жылда 11 апрельде 11 сагъат 50 минутдан тебиреп террорчулукъгъа къажау кюреш бла байламлы кийирилген болум эмда болжаллы халда тохташдырылгъан чекле башда сагъынылгъан жерледен кетериледиле»,- деп айтылады билдириуде.

 

Поделиться: