Юй ишлерге къырал болушурукъду

Юй сюеген не заманда да учуз болмагъанды. Къолундан келсе, адам аны талай айны ичинде ишлеп чыгъаргъа боллукъду. Алай кёпледе уа ол бир ненча жылны алады. Аны ишин теркирек этерча ипотека ахча алыргъа боллукъду. Алай юйюрню жашау болуму доюн тюйюл эсе уа, къыралдан къайтарылмазлыкъ субсидия алыргъа онг барды; ол къоранчланы ючден экисин жабаргъа боллукъду. Ахча кимге эмда къалай бериледи – аны юсюнденди объясняем.рф порталда айтхандыла.

«Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» программаны агъач мюлк, билим бериу, агропромышленность, маданият, спорт, социал къоруулау эмда медицина бёлюмледе уруннганла, сора ветеринарла хайырланыргъа боллукъдула. Аны чеклеринде дагъыда шёндю элге кёчюп, юйлери болмай жууукъларында жашагъанлагъа неда ортакъгъа фатар алгъанлагъа себеплик этиледи. Субсидияны жаланда элде юй ишлерча бередиле. Кесин да аны багъасыны 70 процентинден кёп угъай. Ахча къоллу болгъандан сора элде эм азындан беш жыл жашаргъа неда анда бизнес бла кюреширге керекди.

«Жаш юйюр» программа бла уа 35 жыллары толмагъан юйюрлеге, юйюр къурагъан экеуленден бири Россейни инсанына саналмай эсе – алагъа (кеслерини да сабийлери болургъа керекди), бир сабийни жаланда кеси ёсдюрген, 35 жылы толмагъан атагъа неда анагъа себеплик этиледи. Алагъа юйню багъасыны 30 неда 35 процентин жабарыкъдыла. Къалгъанын а ол адамла кеслери тёлерге керекдиле. Къолларында ахча болгъанына ишден справка неда банкда счётдан выписка бла шагъатлыкъ этерге тюшерикди.

Вузну неда колледжни тауусхан жаш специалистлеге да бериледи субсидия. Аны алырча адам къырал учрежденияда окъуп бошаргъа, анда алгъан усталыкъгъа кёре бир жылны ичинде иш табып орналыргъа, иеликде юйю да болмазгъа керекди. Ызы бла субсидия къоллу болгъандан сора, белгиленнген заманны ичинде элде жашаргъа борчлуду. Юйню къурулушуна керек ахчаны 30 процентин да кеси къошаргъа керекди.

Аскер къаугъаланы ветеранларына да билеклик этиледи. Анга бу къауумла тийишлидиле: аскерчиле, ол санда запасха чыкъгъанла, кеси эркинликлери бла къуралгъан биригиулени, миллет гвардияны, ич органланы, къырал къоркъуусузлукъ органланы келечилери. Толу тизме «Ветеранланы юсюнден» 5-ФЗ номерли законда басмаланады.

Субсидия алыргъа сюйгенле бу излемледен бирине келиширге борчлудула:

- ветеранны иелигинде юй болмазгъа керекди;

- ол авариялы халда болгъан неда оюп кетерирге тийишли юйде жашайды;

- аны юйюрюнде эрттеден бери ауругъанла (ала бла бирге турургъа жарамагъан) бардыла;

- аны иелигинде социал найм деген амал бла алыннган фатар жокъду;

- льготаны жарашдыргъан регионда эм азындан он жыл жашайды.

Кёп сабийли юйюрлеге юйню къурулушуна алгъан кредитлерин жабарча 450 минг сом берирге боллукъдула. Бу амалны ючюнчю неда аны ызындан сабийлери 2023 жылны ахырына дери туугъан юйюрле, кеслерине тышындан сабий алгъан ата-анала хайырланыргъа боллукъдула. Баш излем – кредит келишим 2024 жылда 1 июльгъа дери этилирге керекди.

Субсидияны къалай алыргъа боллукъду?

«Госуслуги» порталда неда МФЦ-да заявление берирге керекди. Изленирик документлени тизмеси:

- юйюрде хар кимни да паспортлары эм туугъаннга шагъатлыкъ этген свидетельстволары;

- льготагъа тийишли болгъанларына шагъатлыкъ этген документле;

- ишлеген жерден хакъны юсюнден справка;

- ЕГРН-ден, БТИ-ден эм жер комитетден выписка;

- банкдан неда башха адамдан ёнкюч ахча алгъаннга шагъатлыкъ этген къагъыт.

Бу тизме юйюрню болумуна неда жашау халлагъа кёре тюрленирге боллукъду. Заявлениягъа 10-30 кюнню ичинде къарайдыла. Этилген оноуну юсюнден электрон почтагъа жазып билдирликдиле. Заявканы дурус кёрген эселе, субсидия бериуню юсюнден свидетельствону он кюнню ичинде хазырларыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: