«География диктантны» эки миллиондан аслам адам жазгъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну эм Битеухалкъ фронтну жаш тёлю бёлюмюню келечилери халкъла аралы жарыкъландырыу акциягъа - «География диктантха» - къатышхандыла.

Диктант республиканы Курортла эм туризм министерствосунда жазылгъанды, анга сорууланы алимле бла экспертле, битеу дуниядан географияны сюйген адамла хазырлагъандыла, аланы талайы Шимал Кавказны юсюнден болгъандыла. Соруула географияны, экология, экономика, геология, картография, этнография эм искусство бла байламлыгъыны юсюнден да эдиле. Алагъа тюз жууапла диктантны сайтында 10 декабрьде басмаланырыкъдыла, хорлагъанланы атлары уа 12 декабрьде белгили боллукъдула. Диктантха къатышханланы барысына да сертификатла эм Орус география обществону саугъалары берилгендиле.

Эсигизге салайыкъ, биринчи диктант 2015 жылда жазылгъанды. Ол заманда анга жангызда Россейде жашагъанла къатышхандыла, эки жылдан а анга тыш къыралланы келечилерини да сейирлери эсленнгенди. Жарыкъландырыу акция бардырылгъан заманны ичинде географиядан билимлерин 126 къыралдан адамла сынагъандыла, аланы саны 2 миллиондан аслам болгъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: