Документле

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентинде Жаш тёлю палатасында келечиликни болжалдан алгъа тохтатыуну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

Бегими

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентинде Жаш тёлю палатаны юсюнден Болумну 4.9-чу кесегини эмда 5.1-чи кесегини 2-чи бёлюмюне тийишлиликде Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти бегим этеди:

  1. Байтуугъанланы Расулну жашы Исмайылны, Каткова Ольга Валерьевнаны, Корниенко Екатерина Андреевнаны, Маремкулов Рустам Беслановични Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентинде Жаш тёлю палатада келечиликлерин болжалдан алгъа тохтатыргъа.
  2. Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетине Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентинде Жаш тёлю палатагъа  къошакъ сайлауну бардырыргъа.
  3. Бегим кючюне къабыл кёрюлген кюн киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини башчысы Т.Егорова.

Нальчик ш., 2023 жыл, 16 ноябрь 772-П-П

Поделиться: