"Эльбрус" курорт Шимал Кавказда алчылыкъны тутады

Шимал Кавказда лыжала бла учхан тау курортланы ичинде Элбрус биринчи жерни алгъанды. Аны юсюнден Кавказ.РФ. компанияны пресс-службасы билдиреди.     

 «Россейни таулары» деген Миллет премия ючюн бардырылгъан эришиулени кёрюмдюлери къууанч халда туура этилгендиле. Битеу халкъ къатышып, итогла горыроссии.рф платформада онлайн амал бла биринчи августдан тебиреп 15 октябрьге дери бардырылгъандыла.     

«Эльбрус» курорт «Шимал-Кавказ федерал округда эм иги тау-лыжа курорт» деген номинацияда хоралагъаны ючюн саугъаны Кавказ.РФ биригиуню генеральный директоруну таматасыны орунбасары Рустам Тапаев алгъанды.

 «Биз шуёхларыбызны таза жюрекден алгъышлайбыз, ол тийишли саугъады. Бу хорлам бизни эм уллу сурамлагъа келишген белгили курортланы къурай билгенибизни кёргюзтеди, ол а экспертлени бла жолоучуланы ахшы белгилериди.  

 Энчи ыразылыгъымы дагъыда Кавказ.РФ курортну оноучуларына, Минги тауну этеклеринде ишлегенлеге, ол тийрелеге тохтамагъанлай келип тургъан адамлагъа эм алайда бир жерде да болмагъанча къонакъбайлыкъны кёргюзтгенлеге билдирирге сюеме», - дегенди Рустам Тапаев.  

Шимал-Кавказ федерал округну Кавказ.РФ бирикген айнытыу институту курортну жангыртыугъа 2018 жылда къошулуп башлагъанды, ол кезиуде гондол канат жолну биринчи кесеги 3847 метр бийикликге дери ишленнген эди. 2021 жылда «Эльбрус» курорт толусунлай сагъынылгъан корпорацияны оноууна кёчгенди.

 Бюгюнлюкде «Эльбрус» курортну оноучулары бла бирге Кавказ.РФ лыжалада учхан жерлени кенгерте барады, тохташдырылгъан багъала жолоучулагъа тап болсун деп ишлейди, транспортну айланыуун да адамлагъа тап болсун деп алышханды, ол тийрелени бир тюрсюнлю архитектура сыфатха келтиреди, «Онбиреуленни ышыгъы» деген къонакъ юйню да жангыдан ишлеп башлагъанды.

 Азау таланы тапландырыу бла байламлы алайда 56 сатыу-алыу этген жер къуралгъанды, сервис-арада ишлейди. Озгъан жыл тау этекледе отузгъа жууукъ экология жол ачылгъанды. Транспорт болумну игилендирир мурат бла къонакъ юйлеге къыйналмай жетерча онгла къуралгъандыла, сегиз жюз автомашинаны салырча жер тапландырылгъанды. Алайдан канат жол башланнган жерге дери энчи улоу жюрюп турлукъду. «Эльбрус» курортда лыжала жылны ичинде бек аздан жети ай учаргъа боллукъду. Лыжала бла учхан жерледе туристле кёбюрек турурча ол тийреледе къошакъ халда билетле сатхан жерле да ачылгъандыла, турникетледен банк карта бла ётерча онг да къуралгъанды, адамны бетин таныгъан система да ишлейди. 

Шёндю курортда гондол амал бла айланнган юч канат жол барды, аланы узунлукълары 5 километрден тебиреп, 17 километрге дери барадыла. Бир-бир лыжа жолла Россейде эм бийикде орналгъанладан бирлерине саналадыла. Къыш кезиуде эки жангы канат жолну ачар умутлубуз эм къошакъ халда учарча 6 километр трасса хайырланырча боллукъду.

 Эсигизге салайыкъ, «Россейни таулары» миллет премия къыралда тау туризмни айнытыу бла байламлы бардырылады эмда ол жолоучулагъа тап онгла къурап, алайда къуралгъан культураны халкъ асламлагъа сингдирирге кюрешеди. Бу ишни социал магъанасы да барды ол «Туризм эм къонакъ алыуну индустриясы» деген миллет проектни чеклеринде бардырылады, деп айтылады билдириуде.   

 

Поделиться: