Эл мюлк техника жангыртылады

Къабарты-Малкъарда аграр бёлюмде уруннганла быйыл 171 жангы техника къоллу болгъандыла. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре  ол былтырны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде,  ючден бирине асламды.

Жангы техниканы санында кёп тюрлюлери барды. Сёз ючюн, аладан 114 -сю тракторладыла, онтёртюсю уа – мирзеу жыйыучу комбайнла. Эскилерин кетерип баргъанлыкъгъа, техниканы саны кёпден кёп бола барады. Эллиле аны лизинг халда сатып алыр онгну да тири хайырланадыла. Быйыл келген эл мюлк техниканы экиден бирин ол амалны хайырындан мажаргъандыла ала.

Орамгъа ремонт этилгенди

Нальчикде Шогенов атлы орамда жангыртыу ишле бошалгъандыла, деп айтадыла республиканы Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда.

Бу орамны узунлугъу эки километрди, ол кеси да ара шахаргъа магъаналыды. Анда Перинатал ара, сабийни Юйю, Республикалы кёп профильли сабий клиника арасы, Кардиология диспансер турадыла. Тири айный баргъан «Восточный» микрорайоннга да бу жол элтеди. Жангыртыу ишлени хайырындан социал объектлеге тап, женгил жетерча болгъанды, парковка жерлени саны да кёбейгенди. Жолчула анда жангы асфальт жайгъандыла, тротуарланы тап жарашдыргъандыла, чыракъла да орнатхандыла. Багъыу учрежденияланы къатларында тийреде уа белгиле орната турадыла эмда жашиллендириу ишле бла кюрешедиле.

Яндексде  Картада энтта да бир маршрут

Нальчикни бла Заюково элни арасында жюрюген 25-чи номерли маршрут автобусланы энди Яндекс Карты сервисде кёрюрге боллукъду. Аны бла бюгюнлюкде бизни республикада онеки муниципал эмда тогъуз а муниципал ара маршрутла ол сервисге тюшгендиле. Машиналагъа тийишли (навигация) оборудование орната баргъан сагъатда Нальчикде, ызы бла уа саулай республикада пассажирлени ташыу бла кюрешген транспорт Яндекс Карты сервисге тюшерикди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: