Бийикликлеге жетер ючюн, чурумладан къоркъмазгъа

Инсан тутхан ишинде жетишимли болур ючюн не этерге керекди? Аны юсюнден кёп тюрлю семинарла бардырыладыла, психология тинтиуле этиледиле. Аланы мурдорлары уа къыйын болмагъан жорукъладыла. Алай бла бек алгъа, инсан ахчаны угъай, тутхан ишин сюйседи. Былайда сёз 9-дан 18:00 сагъатха дери ишчи кюн къачан тауусулады деп сакълап  урунууну юсюнден бармайды. Баш магъана – кёбюрек, хайырлыракъ, игирек ишлеудеди. Бу сёзлени магъаналары инсан ишини 80 процентинден ырахатлыкъ табаргъа кереклисиндеди, къалгъан 20 проценти уа этерге борчлу болгъан жумушладан къуралады. Бу тарихле сизде башхаракъ эселе, кесигизни ишигиз бла кюрешмейсиз.

Экинчиси,  арымай-талмай урунуу ол жетишимлиликни багъасыды. Айтхылыкъ адамла барысы да тохтаусуз ишлегенлей турадыла. Алай ала ишлеринде «кюедиле» дерге жарарыкъ тююйлдю, ала аны сюйген этедиле, андан насып табадыла.  Адамланы асламысы, кеслерин башха-башха жерледе сынаргъа кюреше, асыры кёп затха бёлюнедиле. Сора уа хар затны юсюнден бираз ангылаулары болады, алай терен билим а, сынау а жыйылмайдыла. Жетишимлиле уа бир сайлагъан ишлерин тутадыла, битеу эслерин-къарыуларын да аны не къадар ахшы тамамлаугъа бередиле эм айырмалы боладыла. Битеу эсни бир муратны толтурууда тутар ючюн, битеу чырмагъан затланы кетеригиз.

Жетишимлиликге элтген жолда кимден да бек адамны ол кеси чырмайды.  Аны ючюн кеси-кесигизге кюч этерге юйренигиз, уллу муратлагъа итинигиз, сора аланы тамамлаугъа болжал салыгъыз. Бизнес жангычылыкъны сюеди. Кёп предпринимательле чыгъармачылыкъ жаны бла суратчыланы окъуна озадыла. Нек дегенде хайырланыучула къуруда бир затны алып турлукъ тюйюлдюле. Жангы, сейир затланы къурап, аланы сейирлерин дайым къозгъагъанлай турургъа тийишлиди. Тюрлю-тюрлю оюмла уа алай бош жаратылмайдыла. Аны ючюн жетишимли адамла башхалагъа да тынгылай, аланы оюмларын эсге ала барадыла. Артда уа аланы кеслерине табынлай толтурадыла.

Жетишимли адамла барысы да бир жорукъну таймагъанлай тутадыла – хар кюнден игиден-иги бола барыргъа, тохтаусуз юйреннгенлей турургъа. Сайлагъан ишигизде айырмалы болур ючюн, къуруда кюрешгенлей, сынамны ёсдюргенлей турургъа тийишлиди. Ишигиз жамауатха хайыр келтиргенин кёрсегиз, ол да итиниулюк берликди. Жетишимли адамла барысы да халатла жибергендиле. Аласыз да болмайды. Алай бирле ала ючюн кёп заманны жарсыйдыла, башхала уа, жангыдан къобуп, ишлерин биягъы бардырадыла. Аны ючюн, чурумла чыкъгъан кезиуде къолланы бошламагъыз, алгъа таукел барыгъыз.

 

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: