Федерал бюджет ахыргъы окъулууда къабыл кёрюлгенди

«Единая Россия» федерал бюджетге экономика эм социал магъаналы соруула кийирилирлерин жалчытханды. Къырал ахча Президентни буйрукъларын эм партияны халкъ программасын тамамлаугъа къоратыллыкъды.

2024 жылны эм 2025-2026 план кезиуню РФ-ни къырал бюджети, партияны эсгертиулери эсге алынып, экинчи эм ахыргъы окъулууда къабыл этилгендиле. Баш магъаналы жумушланы барысына да ахча кёбейтилгенди. Сёзге, социал политикагъа къоранчла 2 триллион сомгъа ёсдюрюлгендиле. Къорууланыугъа, билим бериуге, саулукъ сакълаугъа, эллени айнытыугъа, культураны болумун игилендириуге энчи эс бурулгъанды.

 Дагъыда социал тёлеулеге къошакъ ахча бёлюннгенди. Алай бла аналыкъ капитал келир жыл 1,3 миллион юйюрге берилликди, 7 миллион школчу жылы аш-суу бла жалчытылынырыкъдыла. Школлада 900 минг класс таматалагъа бла колледжледе 100 минг устазгъа къошакъ тёлеулеге  берилликдиле. Социал келишимни амаллары бла миллион адам хайырланаллыкъды.

2024 жылда айлыкъны эм аз ёлчемине (МРОТ) 18,5 процентге индексация этилликди. Ол а бюджет сферада ишлеген 5 миллиондан аслам адамны айлыгъын кёбейтилирге себеплик этерикди. Тюрлю-тюрлю тёлеулеге, пенсиялагъа индексация этилликди. Партияны башламчылыгъы бла инсанланы иш бла жалчытыу араланы тынгылы жангыртыугъа 6 миллиард сом къоратыллыкъды. Келир жыл 260 учрежденияда жангыртыу жумушланы толтурургъа белгиленеди.

Энчи аскер операциягъа къатышханланы, аланы юйюрлерин, сабийге 7 жыл толгъунчу къарагъан аналагъа, пенсиячылагъа, жаш специалистлеге профессионал  билимлерини программаларына бёлюннген ахча да кёбейтиледи. Юч жылны ичинде бу жумушлагъа 18,6 миллиард сом къоратыргъа белгиленеди.

Техникумланы бла колледжлени болумларын игилендириуге мурат барды. Аланы тапландырыугъа эм «Профессионалитет» программаны кенгертиуге 9 миллиард сом салыннганды. Аны болушлугъу бла орта профессионал берген учрежденияланы шёндюгю окъутуу-производство комплексле бла жалчытыргъа онг боллукъду – орта эсеп бла хар жылдан да жюз учрежденияны.

8-10 классланы окъуучуларыны программированиягъа юйретиуге 3 миллиард сом къоратыллыкъды. Келир жыл бу усталыкъны энчиликлерине 140 минг сабийни юйретирге мурат барды. Сабийлени солууларын къураугъа да энчи магъана бериледи. Саулукъ сакълау лагерьлеге жангы жерле къураугъа 3 миллиард сом бёлюнеди.

«Единая Россияны» эсгертиулери эсге алынып, саулукъ сакълаугъа къошакъ   ахча салыннганды. Юч жылны ичинде медицинагъа 7,23 триллион сом къоратыллыкъды. Партияны башламчылыгъы бла жюрек-къан тамырлары ауругъанлагъа хакъсыз дарманла берилликдиле.   Бу жумушла партияны халкъ программасында белгиленипдиле, къоранчла  6 миллиард сом тенглидиле.

 Эллени айнытыугъа салыннган ахча 26,4 миллиард сомгъа кёбейтилирин жалчытханды партия. 11,5 миллиард сом эл мюлк жерлени хайырланыугъа къоратыллыкъды, эл мюлк продукцияны тыш къыраллагъа сатыуну къураугъа уа 3 миллиард сом бёлюнюрюкдю. Битеу да бирге къошакъ ахчаны ёлчеми 88,6 миллиард сомгъа жетгенди. Аны хайырындан элледе коммуникацияла, газ, жолла, маданият юйле, спорт объектле, ФАП-ла ишлетилликдиле.  

Жол мюлкге хар жыл да орта эсеп бла триллион сом берилликди. Россейли машиналаны сатыуну игилендирир мурат бла лизинг компаниялагъа 21 миллиард сом бёлюнеди. Ата журтлу транспортну сатып алгъанлагъа льготала тохташдырыладыла. Сёзге, сабийлери болгъан юйюрлеге, медиклеге, аскерчилеге машинаны багъасы 20 процентге учуз этилликди. Узакъ Восток федерал округда жашагъанла электромобиль сатып алгъанда, аны багъасы 25 процентге азайтыллыкъды. Бу жумушлагъа 15 миллиард сом салыннганды. 

 Баш финанс документге эсгертиуле барысы да федерал правительство, министерствола бла бирге сюзюлгендиле. Аланы битеулю ёлчеми 140 миллиард сомгъа жетеди.

«Единая Россияны» КъМР-ни Парламентинде фракциясыны башчысы, Бюджет, налогла эм  финанс рынокла жаны бла комитетни таматасы Михаил Афашагов KABARDIN-BALKAR.ER.RU. сайтны журналистлерине айтханыча, республикалы бюджетни хазырлагъан кезиуде партияны депутатлары социал соруулагъа энчи магъана бередиле. Ол айтханыча, баш финанс документни файдаларыны болуму тюрленнгенди. «Мындан ары да аланы кёбейтирге тийишлиди»,-деп къошханды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться:

Читать также:

28.11.2023 - 09:00 ДОКУМЕНТЫ
27.11.2023 - 18:09 ДОКУМЕНТЛЕ
27.11.2023 - 15:17 Документле
24.11.2023 - 16:43 Документле