ЖКХ жумушла - бир приложенияда

Кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа таплыкъгъа деп «Госуслуги.Дом» сервис жарашдырылгъанды. Аны хайыры бла коммунал жумушла ючюн бир приложенияда тёлерге боллукъду.

Программаны мобильный телефонлагъа салыргъа жарайды. Ол кеси да быйыл сентябрьде бар регионлада ишлеп башлагъанды. Сервисге кирип, фатарланы иелери эсеплеучю приборланы кёргюзтюулерин жиберирге, жашау журт-коммунал жумушланы барын да женгил тёлерге боллукъдула. Аны бла дагъыда управляющий компаниялагъа заявкала ашырыргъа, аладан жууап алыргъа, фатарланы иелерини жыйылыуун бардырыргъа, аллай жумушланы эсеплери бла шагъырей болургъа жарайды. Андан сора да, юйню жумушларына къарагъан организацияны ишини отчётуна къараргъа, тынгылы ремонт къачан этиллигин билирге, жашау журт инспекциягъа неда ресурсла бла жалчытхан организациягъа сёлеширге да боллукъду.

Счётну онлайн халда тёлерге жарайды. Сюйсегиз банк карточка бла, сюйсегиз а СБП амал бла. Экинчисинде комиссия алынмайды.

Бу приложениягъа кирирча эм биринчиден «Госуслуги» порталгъа кирирге керекди.

Программаны «ЖКХ» деген къырал информациялы системаны мурдорунда жарашдыргъандыла. Аны айнытыу бла «Оператор информационной системы» АО кюрешеди. Приложенияны RuStore, AppStore, Google Play эм AppGallery сайтлада табарыкъсыз.

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: