Сабийлени кёллендирирге муратлыдыла

«Единая Россия» «Батырлыкъны оруну» битероссей  жандауурлукъ ишни башлагъанды. Ол саулукълары осал  сабийлеге кёп заманны кеслерине бакъдыргъан кезиуде,  неда ауур медицина жумушладан ётген заманда кёллендирир мурат бла къуралгъанды. Сабийле аладан илляуланы, конструкторну, китапны, сурат ишлерча бояуланы неда башха саугъаланы сайлап алаллыкъдыла.

Акцияны партияны Москвада бёлюмю башлагъанды. Партия жанлыланы ара советини башчысы Ольга Занко, Къырал думаны депутаты Светлана Разворотнева,  жаш гвардиячыла бла бирге Н.Блохин атлы медицина арада кеслерине бакъдыргъан сабийчикледе къонакъда болгъандыла.

- Больницада кёп заманны тургъан, ауур медицина жумушладан ётген уллу адамгъа да къыйынды, сабийге уа бютюнда батырлыкъды. Аланы кёллендирирге керекди. Ол мурат бла партия жанлыла «Батырлыкъны оруну» акцияны бардырадыла. Быйыл анга 45 минг адам къатышханды, битеу да бирге 150 минг саугъа жыйылгъанды,-дегенди Ольга Занко.

 Акция башланнган кюн илляуланы жыярча коробкала партияны регионлада толтуруу комитетлеринде орнатылгъандыла.

  ЛНР-де  бу жандауурлукъ иш экинчи жыл бардырыллыкъды. Дагъыда  «Батырлыкъны оруну»   Санкт-Петербургда, Башкъортостанда,  Свердловск областьда, Уфада, башха регионлада орнатылгъандыла. Илляуланы, саугъаланы регионланы оноучулары, законла чыгъарыучу органланы спикерлери, власть органланы къуллукъчулары бла жамауат келтиредиле.

Жандауурлукъ иш 1 декабрьге дери бардырыллыкъды.

 Эсигизге салайыкъ, акциягъа  быйыл он жыл толады. Партия жанлыла саулукъларына бакъдыргъан сабийлеге саугъаланы жыярча жерлени сатыу-алыу аралада, адамла жыйылгъан башха жерледе орнатадыла. Санитар излемлеге тийишлиликде, сабийлеге жаланда жангы илляуланы берирге жарайды.

 «Единая Россияны» КъМР-де жанлылары да къошулгъандыла бу жандауурлукъ ишге. Аны юсюнден  советни башчысы, КъМР-ни Парламентини депутаты   Ольга Коротких  KABARDIN-BALKAR.ER.RU. сайтны журналистлерине билдиргенди.

- Аны чеклеринде акъылбалыкъ болмагъанла тургъан «Намыс» реабилитация арада   кеслерине къаратхан сабийчиклеге юлеширге белгилейбиз саугъаланы,-дегенди ол.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: