Сабийле токну аяргъа юйреннгендиле

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери, школчулагъа деп Маданият айнытыу арада дерс бардыргъандыла. Бу жол аны энергияны аяуну Кюнюне жоралагъандыла. Аны юсюнден сабийлеге физикадан устаз, «Жылны устазы - 2022» битеуроссей конкурсда хорлагъан Аслан Кашежев хапарлагъанды.

Дерсге жарым жюз чакълы сабий къатышхан эди. Алагъа электрокючню тинтиу бла кюрешген белгили алимлени, ток бла ишлеген приборланы къалай хайырланыргъа кереклисини, къоркъуусузлукъну жорукъларыны, энергияны аяуну эмда кёп магъаналы затланы юслеринден хапарлагъандыла. Ахырында уа викторина къурагъандыла. Анда хорлагъанланы гидроэнергетика компания, «Сабий китапны юйю» басма бла бирге чыгъаргъан китапла бла саугъалагъандыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: