Аналыкъ капиталдан ай сайын тёлеуле

Ай сайын аналыкъ капиталдан 3 жылы толмагъан сабийге тёлеулени бизни республикада 523 юйюр аладыла. Къыралны жанындан болушлукъну бу тюрлюсю файдалары жашау этерге керекли ахчаны эм аз 2 ёлчемине жетмеген юйюрлеге этиледи, пособияны тохташдыргъанда ата бла ананы ишлегенлерине бла къалгъанларына, мюлклерине къаралмайды.  

Быйыл бу тёлеуню бериуде талай тюрлениуле да этилгендиле. Аладан эм магъаналысы ахча хар балагъа да юч жылы толгъунчугъа дери тёленнгениндеди, эндиге дери ол биринчи сабийге берилмегенди. Экинчиси ахча счётха къачан келгени бла байламлыды – июньдан башлап ол хар айны бешинчи кюнюнде тёленеди.

Капиталдан пособияны алыр ючюн, юйюр Социал фондну жер-жерли бёлюмюне аны юсюнден заявление жазаргъа керекди. Бу ишни электрон амал бла къырал жумушланы порталында, фондну клиент службасында эм МФЦ-да толтурургъа жарарыкъды. Пособие сабийге жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми тенгли боллукъду, Къабарты-Малкъарда ол 16 769 сомду.

Пособие бир жылгъа тохташдырылады, ол болжал бошалгъанлай, заявленияны жангыртыргъа керекди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: