Сабийлени фахмуларын ёсдюрюрге себепле

Онючюнчю сентябрь Ыргъакъ бла  эшиуню халкъла аралы  кюнюдю. Аны  бла  байламлы  Къабарты-Малкъарны гуманитар-техника колледжинде  окъугъан  студентлеге  аны  бла  байламлы  мастер-класс  кёргюзтюлгенди. Аны «Ашхана» проектни бардыргъан Мокъаланы  Гульнара  къурагъанды.

Бу жумушну баш мураты студентлени быллай усталыкълагъа сейирлерин ёсдюрюудю.  Бюгюнлюкде кёп жерде эшилген  гинжиле, тюрлю-тюрлю сейир затчыкъла  да иги сатыладыла.  Дагъыда студентге  быллай   жангы усталыкъ ахча  ишлерге  иги себеплик  болгъанын  чертгенди Гульнара.

-Арт кезиуде сабийле  бош заманларын интернетде  ётдюредиле.  Ол а  адамгъа  заран тюшюргени  баямды.  Быллай сейир  затлагъа  юйренселе  уа,  аланы  бош заманлары  хайырлы  боллукъду.  Ким биледи, студентлени араларында да  керти да бу  хунерге  фахмулары  болгъанла да  чыгъарла.  Бюгюн да бу аламат жумушда  кеслерин  сынап, мындан  ары  да  кюрешселе  сюеме, - дегенди ол.

Ол кюн ары ыргъакъ  бла  эшиу  эшгенден  сора  да,   минчакъладан  ариу  бохчала,  къызгъа  жараулу  затлагъа  да юйретирге устала келген эдиле.    Аланы араларында нальчикчи Кючмезланы  Мирьям.  Къызчыкъ школчу болгъанлыкъгъа, минчакъла бла сейир  затла  этип,  талай  жыл  кюрешеди. Аланы Мирьям анасындан юйренип, кёлленип, школдан  бош  кезиуюнде саугъагъа да берирге, сатаргъа да этеди. 

Дагъыда  минчакъла  бла  аламат  ишле  этген, онбиржыллыкъ  хунерли къызчыкъ Малкъондуланы  Альмирады.  Ол да  бу  усталыкъ бла  эки жылдан аслам кюрешгенин  айтханды.  Колледжде окъугъанла да бу  жумушха  юйренселе  сюйгенин  да  белгилегенди.  Альмира кёргюзтюрге хазыр  ишлеринден  кёп  аламат  затла  да  келтирген эди.  Аланы арасында    жылтырауукъ кёк тюрсюнлю минчакъладан бёкем сумка  да  бар  эди.  Къызчыкъ  аны  эки  ай чакълы  эшгенин  айтханды.  Башха  ишлерине  уа  андан  да аз  заман  къоратханын  билдиргенди. 

Дагъыда  минчакъла бла эшерге Гажонланы Гильнара бла Башийланы  Салима да  юйретгендиле.  Ала,  къызланы  бу жумуш бла шагъырей этгенден сора да, кеслерини  хазыр  ишлери  бла  да  танышдыргъандыла.  Ол  сейир  затланы  кёрюп,  студентлени  бу  усталыкъгъа  итиниулери  да  ёсгенин белгилерчады.  Уста  къызланы   ишлери  бир  бирлерине  ушамагъан,  хар  бирини  да  кесини  оюму  бла  этилген,  кёз  алмазча  тамаша  затла  эдиле. 

Бу  жумушну  бардыргъан жырчы къызыбыз Созайланы  Нату  да  хазыр  ишлени  бек  жаратханын  айтханды. 

-Бизни ынналарыбыз не  заманда  да  къол усталыкъ  бла  кюрешгенлери  баямды.  Бюгюн бизни   ишибиз  да  аланы  усталыкълары  бла  байламлыды.  Келген  къызчыкъланы  быллай хунерге  итиниулери болуп, заманларын  да  аямай,   тамаша  затла  этгенлерине  махтау  берирчады,- дегенди Нату.

Жангуразланы  Мадина  бла Малкъарланы  Марина уа  ыргъакъ бла эшип  гинжиле этерге  юйретгендиле.  Бу  усталыкъ  адамны  саулугъуна, мыйысына да  иги болгъанын  да  чертгендиле.  Бир  гинжини эшер ючюн,  кёп  тюрлю  затха  юйренирге  керекди.  Къалайда чыкланы къошаргъа, къалайда  азайтыргъа  кереклисин  да  билип,  аны  жоругъун  бузмай  этерге  кереклисин  туура этгендиле жыйылгъанлагъа.

Колледжде окъугъан Роза Невская бу жумушха сюйюп келгенин айтханды.  Кеси да бу усталыкъны  бек  жаратханын,  жылдан  аслам  заманны  Интернетни  хайыры  бла  юйренип  кюрешгенин  да  айтханды. Бюгюн  а бу  усталыкъда  иги  жетишимлеге  жетген  адамладан  дерс  алгъанына  да  къууаннганын  чертгенди.

- Жангы жыл кезиуде, Нальчикде «Вестер» тюкенни  аллында бара  тургъанлай,  эслеген  эдим  эшилген  гинжилени.  Алама  дегенимде, къол усталыкъны  багъасы уллу  болгъанын  ангылагъанма.  Алай бла юйренирге итинеме.   Интернетде  курсланы  табып,  андан  башлайма. Биринчи  гинжими  айдан  аслам  заманны  тикгенме.  Битдиргенден  сора  уа,  нёгерим  жаратып, анга  саугъагъа  бергенме. Бюгюн  жангы  затха  юйрениригиме къууанама,- дегенди  ол. 

Студентлени  этген  ишлерине  багъа  бичерге  уа  Къабарты-Малкъар Республиканы «Бюгюннгю къол хунерликни усталарыны гильдиясы» деген  регионла аралы  биригиуню директору Жулабланы  Мунира  бла  белгили  къол  уста  Ангелина Алленова  келгендиле. 

Мунира да  къол усталыкъ  бла,  мында  къызчыкълача,  сабий  заманындан  бери  кюрешгенин  айтханды.  Алай  бла  бу  жумушну  кесини энчи  ишине  да сайлагъанды. Организацияларында быллай  хунерликге юйретгенлерин да билдиргенди. Фахмуларын  ёсдюрюрге келселе да, ыразы  боллукъларын чертгенди. 

Мастер-классны ахырында  уа  юйретирге  келген  къызчыкълагъа  ыразылыгъын  билдиргенди. Мында ары  да  ала  бла  байламлыкъ  жюрютюрге  сюйгенлерин да айтханды.  Аланы  керти усталыкълары болгъанын  да  чертип,  хар  бирин да  сыйлы  грамота  бла  саугъалагъанды. 

Темуккуланы Амина.
Поделиться: