Жангылыкъла

Жангы терек бахча, айбатландырылгъан арбазла

      Кёп болмай Куба-Таба элде  «Радуга» деген жангы сквер ачылгъанды. Аны бла байламлы къууанчлы ишге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - инфраструктура эм цифровой айнытыу министр Владимир Болотоков, аны кенгешчиси Борис Балагов, Бахсан районну администрациясыны башчысы Артур Балкизов, жамауат организацияланы келечилери, элчиле, школчула эм башхала къатышхандыла, деп билдиредиле муниципалитетни пресс-службасындан.  

Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанха къатышханды

    Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.
    Ары Правительствону, Федерация Советни бла Къырал Думаны, толтуруучу эмда сюд властьны федерал эмда регион органларыны, дин конфессияланы, жамауат биригиулени, илму эмда билим бериу организацияланы келечилери да чакъырылгъан эдиле.

Бийик излемлеге келиширикди мектеп

Нальчикде Горный микрорайонну огъары жанында республикада эм уллу боллукъ орта школну къурулушуну юсюнден газетибизде  жаза туруучубуз. Белгилисича ол билим бериу жаны бла эм бийик излемлеге келишген учреждение боллукъду, кеси да тёрт блокдан къураллыкъды. Анда  эки спортзал, аллай бир бассейн, футбол, волейбол, баскетбол эм женгил атлетика майданчыкъла, хореография зал, ашхана, физика, химия, биология лабораторияла, лингафон кабинетле, мастерскойла боллукъдула. Къоркъуусузлукъну жалчытыугъа, ол санда от тюшюуден, террорчулукъдан сакълаугъа да энчи эс буруллукъду.

Окъуучулагъа - грамотала, устазлагъа – ыспас сёзле

 Нальчикде биринчи номерли  санатор-лесной школ ачылгъанлы быйыл жетмиш жыл болгъанды. Анга эмда Аналаны кюнюне  жораланып бу кюнледе анда конкурс бардырылгъанды. Аны уа Нальчик шахарны тиширыуларыны совети  юйюрню даражасын кётюрюу жаны бла  проектге кёре къурагъанды.

Шёндюгю излемлеге келиширге, жангы технологияланы хайырланыргъа, жууаплылыкъны толу ангыларгъа

Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде, Шимал Кавказны асламлы информация органларыны алтынчы форуму башланнганды бу кюнледе. Анга мингден артыкъ журналист, власть органланы, пресс-службаланы, жамауат организацияланы, бизнесни келечилери эмда экспертле келгендиле.

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

                        Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда  тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлери бла  муратларыны юсюнден  дайым материалла  басмалайбыз. Биз миллетибизни айтхылыкъ адамлары  унутулуп къалмазларыны къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз. Жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге кюрешебиз. Ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни  сакълаугъа  энчи эс  бёлебиз.

Алгъа итиннген кёп затха жетишир

Майский шахарда 5-чи номерли орта школну 10-чу классыны окъуучусу Вероника Кошелева алгъа итиннген, кёпню билирге сюйген къызды. Ол айырмалы окъуучуду, мектепни жамауат ишине тири къатышады, тюрлю-тюрлю конкурслагъа, олимпиадалагъа  да барып, жетишимли болуп къайтады. Аны ючюн  къыз  «Артекге» путёвка бла саугъаланнганды, ГТО-ну сыйлы  грамотасына эмда алтын белгисине да тийишли болгъанды.

Уста кадрла хазырлаугъа алланып

 
Кёп болмай Пятигорскда халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде Тири гражданланы школуну ахыр кесеги ишин башлагъанды.Бу жол СКФО-ну вузларындан студентле  «Управление пространственным развитием» эм «Муниципальный менеджмент» деген эки билим бериу  программагъа къатышырыкъдыла. Ала бир ыйыкъны ичинде семинарлагъа, тренинглеге, мастер-класслагъа  жюрюрюкдюле. Дагъыда къырал эм муниципал самоуправление жаны бла окъугъан специалистлеге дебатла, тюбешиуле эм «тёгерек столла» къураллыкъдыла.   

Уллу илмугъа гитче атламла

 Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде дисциплинала аралы проектлени конкурсу ётгенди. Анга Бабугентде кадет школ-интернатны, Нальчикни 20-чы, Бахсанны 6-чы эм Хасанияны 16-чы номерли  орта школларыны келечилери къатышхандыла.

Талпыныулукъгъа тыйгъыч жокъду

Москвада саулукъларында къыяулары болгъанланы профессионал усталыкъларыны "Абилимпикс" деген 1V миллет чемпионаты бардырылгъанды. Анга тюрлю-тюрлю регионларындан бир минг бла 500 адам  къатышханды. Ма ала  талпыныулукъгъа тыйгъыч болмагъанын энтта да бир кере кёргюзтгендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла