Жангылыкъла

Кёзлерин ачхандыла

    Къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге деп КъМР-ни  Урунуу эмда социал къоруулау министерствосу,  аны Нальчикде арасы  Жангы жылгъа аталгъан байрам къурагъандыла.  Алагъа  сабийлени къууанчларын къураучу "Орешка"   ара да себеплик этгенди.

Эм эски юйню оюп, суратына кёре башхасын сюерикдиле

       Сёз Нальчикде Суворов атлы бла Революционная орамла бирге къошулгъан жерде орналгъан юйню юсюнден барады. Бусагъатда ол тозурап бек осал халдады, ичинде адам жашарча тюйюлдю. 2006 жылда комиссия  мекямны жараусузгъа санагъандан сора,  муниципал программагъа кёре  аны  ичинде жашагъанланы  башха жерге кёчюрюрге оноу этилген эди. Андан сора  тёрт юйюр жангы  фатарлагъа кетгендиле, болсада бюгюнлюкде анда арталлыда  кетерге сюймеген  биреулен барды.

Терек бахчачылыкъны тири атламлары

         Россейде терк айныгъан терек бахчачылыкъны сингдириу жаны бла бизни республика биринчи болгъан эди. Шёндюледе да Къабарты-Малкъар бу сферада ал жерни бир регионнга да ычхындырмайды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.
        Быллай бахчачылыкъны айнытырча республикада хар не да барды дерчады. Ол санда иги айныгъан инфраструктура, гитче терекчикле ёсдюрюу,  бетон чыпынла, буз ургъандан къоруулагъан аула, пластик орунла эмда терек бахчачылагъа ишде керекли затла чыгъарыучу производствола да.

Жангы терек бахча, айбатландырылгъан арбазла

      Кёп болмай Куба-Таба элде  «Радуга» деген жангы сквер ачылгъанды. Аны бла байламлы къууанчлы ишге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - инфраструктура эм цифровой айнытыу министр Владимир Болотоков, аны кенгешчиси Борис Балагов, Бахсан районну администрациясыны башчысы Артур Балкизов, жамауат организацияланы келечилери, элчиле, школчула эм башхала къатышхандыла, деп билдиредиле муниципалитетни пресс-службасындан.  

Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанха къатышханды

    Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.
    Ары Правительствону, Федерация Советни бла Къырал Думаны, толтуруучу эмда сюд властьны федерал эмда регион органларыны, дин конфессияланы, жамауат биригиулени, илму эмда билим бериу организацияланы келечилери да чакъырылгъан эдиле.

Бийик излемлеге келиширикди мектеп

Нальчикде Горный микрорайонну огъары жанында республикада эм уллу боллукъ орта школну къурулушуну юсюнден газетибизде  жаза туруучубуз. Белгилисича ол билим бериу жаны бла эм бийик излемлеге келишген учреждение боллукъду, кеси да тёрт блокдан къураллыкъды. Анда  эки спортзал, аллай бир бассейн, футбол, волейбол, баскетбол эм женгил атлетика майданчыкъла, хореография зал, ашхана, физика, химия, биология лабораторияла, лингафон кабинетле, мастерскойла боллукъдула. Къоркъуусузлукъну жалчытыугъа, ол санда от тюшюуден, террорчулукъдан сакълаугъа да энчи эс буруллукъду.

Окъуучулагъа - грамотала, устазлагъа – ыспас сёзле

 Нальчикде биринчи номерли  санатор-лесной школ ачылгъанлы быйыл жетмиш жыл болгъанды. Анга эмда Аналаны кюнюне  жораланып бу кюнледе анда конкурс бардырылгъанды. Аны уа Нальчик шахарны тиширыуларыны совети  юйюрню даражасын кётюрюу жаны бла  проектге кёре къурагъанды.

Шёндюгю излемлеге келиширге, жангы технологияланы хайырланыргъа, жууаплылыкъны толу ангыларгъа

Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде, Шимал Кавказны асламлы информация органларыны алтынчы форуму башланнганды бу кюнледе. Анга мингден артыкъ журналист, власть органланы, пресс-службаланы, жамауат организацияланы, бизнесни келечилери эмда экспертле келгендиле.

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

                        Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда  тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлери бла  муратларыны юсюнден  дайым материалла  басмалайбыз. Биз миллетибизни айтхылыкъ адамлары  унутулуп къалмазларыны къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз. Жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге кюрешебиз. Ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни  сакълаугъа  энчи эс  бёлебиз.

Алгъа итиннген кёп затха жетишир

Майский шахарда 5-чи номерли орта школну 10-чу классыны окъуучусу Вероника Кошелева алгъа итиннген, кёпню билирге сюйген къызды. Ол айырмалы окъуучуду, мектепни жамауат ишине тири къатышады, тюрлю-тюрлю конкурслагъа, олимпиадалагъа  да барып, жетишимли болуп къайтады. Аны ючюн  къыз  «Артекге» путёвка бла саугъаланнганды, ГТО-ну сыйлы  грамотасына эмда алтын белгисине да тийишли болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла