Жангылыкъла

Татарстан миллет тилледеги газетлени рекордун тохташдыргъанды

Бюгюнлюкде Россейде миллет тилледе 2,5 минг газет чыгъады. Аланы  22 проценти уа Татарстанда басмаланады. Алай бла шёндю бу республикада 574 газетни анда жашагъан халкъланы тиллеринде окъургъа боллукъду. Аны юсюнден регионну «Татмедиа» басма эм асламлы информация коммуникацияла агентствосу билдиреди.  

Нальчикде «скорыйлени» жетишмегенлерини сылтауу неди?

Нальчикде «скорыйле» жетишмегенлерини юсюнден ТАСС агентствону энчи корреспонденти Герийланы Асият билдиреди. Аны сылтауу шахарда кесекледен  ауругъанланы саны ёсгениндеди.

Жолланы тап халгъа келтиредиле

Къабарты-Малкъарда регион жолланы  63 километр чакълы биринде тынгылы ремонт этилликди. Дагъыда 25 километрине  кече жарытырча чыракъла орнатырыкъдыла.

Байламлыкъда ишлеуню дурус кёргендиле

Кёп болмай Нальчикде Къабарты-Малкъарда предпринимательлени эркинликлерин  къоруулау жаны бла   уполномоченный Юрий Афасижевни башчылыгъында   Шимал - Кавказ федерал округда бизнес-омбудсменле да къатышып  «тёгерек стол» болгъанды. Анда  Ингушетиядан Мурат Хаматханов, Чеченден Идрис Усманов, Дагъыстандан Мурад Далгатов, Шимал Осетиядан Тимур Медоев эм Ставрополь крайдан  Кирилл Кузьмин болгъандыла.   

Эсепге тюшгенлени саны ёсгенди

   Арт ыйыкъда ишсиз къалып, Халкъны иш бла жалчытыу аралада эсепге тургъанланы саны 18 адамгъа ёсгенди. 18 январьда ол кёрюмдю 6735 эди, 25 январьда уа – 6762 адагъа жетгенди. 
 

Арбазларын тапландырыргъа сюйгенле - ашыгъыгъыз

   Нальчик шахарны жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, быйылдан башлап 2024 жылгъа дери бардырыллыкъ «Шёндюгю шахар тийре» деген программаны юсю бла къыралны бюджетинден муниципалитетге аслам  ахча берилгенди. 

Регионну пабликлерине энчи эс бёлюнюрюкдю

    Къысха заманны ичинде Россейде тийишли органла «ВК», Viber, WhatsApp  сетьледе пабликлени бла чатланы эм бир къауум  телеграмм-каналланы таматаларыны тизмесин къурарыкъдыла. Аны юсюнден программист эм миллиардер Павел Дуровну «Цифровое сопротивление» деген къымылдауу билдиреди. 

Сууукълада да апчымазча

   Белгилисича, Жангы жылны байрамларында Минги тауну этеклеринде солугъанланы саны быйыл 54 мингнге жетгенди. Ол санда канат жолланы 40 мингден артыгъы хайырланнгандыла. Курортну инфраструктурасы чырмаусуз ишлеп турур ючюн энергетикле да къолдан келгенни аямагъандыла. «Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерича, аны специалистлери энергообъектлеге,  кече-кюн демей, дайым кёз-къулакъ болгъанлай тургъандыла. Керек болса уа, ремонт бригадала къалайгъа да мычымай жетерге хазыр эдиле.

Сатыуда, аш хазырлауда да – жетишимлиле

  Нальчикде аш-азыкъ хазырлау эмда адамланы жумушларын жалчытыу учрежденияланы жангы жылны байрамына эм ариу жасалгъанланы арасында конкурс бардырылгъаныны юсюнден алгъаракълада билдирген эдик.

Банкдан – сабий больницагъа жангы оборудование

   ВТБ "Жилямукъсуз дуния"  жандауурлукъ программагъа кёре, Республикалы сабий клиника больницаны хирургия бёлюмюне 1 500 000 сом  тургъан диагностика оборудование алып бергенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла