Жангылыкъла

Энергияны аяулу хайырланыргъа юйрете

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, #ВместеЯрче деген, кеси да энергияны аяу эмда экология жаны бла бардырылгъан Битеуроссей фестивальны чеклеринде Зарагиж ГЭС-де «Ачыкъ эшиклени кюнюн» бардыргъандыла. Бу ишге Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни энергия бла жалчытыу факультетини экинчи курсуну студентлери да къатышхандыла, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Социал проектлени эм игилерин ачыкълар умут бла

Къабарты-Малкъарда социал предпринимательство сферада «Жылны эм иги социал проекти» деген бешинчи Битеуроссей конкурсну регион кезиую бардырылып  башланнганды. Эришиуню РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосуну (АСИ) болушлугъу бла Россейни къырал социал университети къурагъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Энди ишлеп башлагъан фермерлеге эмда юйюр мюлклери болгъанлагъа себеплик

Къабарты-Малкъарда энди ишлеп башлагъан фермерлеге эмда юйюр мюлклени айнытыугъа субсидияла бла себеплик этилликди. Республиканы Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, тийишли конкурслагъа заявкаланы алыу башланады.

Кадастр ишлени тамамлауда шёндюгю амалланы сингдириуге эс бурмай жарамаз

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни агрономия факультетинде бу кюнледе АБУКО ассоциацияны жер эм ырысхы бла байламлы халла сферада регионла аралы илму-практика конференциясы бардырылгъанды. Аны ишине Юг эмда Шимал-Кавказ федерал округланы келечилери къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Производствода ачыгъанлагъа – автомашинала

Кёп болмай  Социал страхование фондну КъМР-де бёлюмюнде  производствода  ачыгъан Черек райондан экеуленнге жангы «Лада-Гранта» автомашинала берилгендиле. Нальчикден биреуленнге уа кеси транспорт сатып  алгъаны ючюн компенсация тёлегендиле.

Грантха кёре – социал-культура ара

Къабарты-Малкъар  Республиканы кёзлери иги кёрмегенлени библиотекасыны таматасыны Жанна Хамдохованы  проекти РФ-ни Президентини грантына тийишли болгъанды. Жууукъ заманда анга кёре сокъурлагъа бла кёзлери иги кёрмегенлеге социал-культура ара ишлерге мурат барды.

Бир къауум предприятияла ыйыкъгъа тёрт кюн ишлерикдиле

Алгъаракъда РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведев къыралда тёрт кюнлю ишчи ыйыкъны кийирирге кереклисини юсюнден айтханды. Бюгюнлюкде аны юсюнден кёп тюрлю даулашла бардыла.

Кавказны табийгъатына сакъ кёзден

Бу кюнледе Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Л. Ткаченко атлы музейинде «Кавказны табийгъаты» деген кёрмюч ачылгъанды.

Къашхатауну бла Чирик кёлню араларында жолну тапландырадыла

 «Урвань-Огъары Малкъар-Уштулу» федерал  автомобиль жолну тапландырыу ишле къыстау  бардырыладыла.

Бёрю

Бёрю жигит,  хыйлачы, жыртхыч жаныуарды. Ол Къабарты-Малкъарны тауларында,  агъачларында да жашайды. Хайыуанлагъа уллу  заран келтиргени ючюн анга уу  саладыла, къыргъан да этедиле, алай    азайталмайдыла.  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла