Маданият

Терк эмда тюз оюн этгенле

Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетни тийишли кафедрасы,  студентлени "Логос"  кружоклары бла   команда къурап, Философияны битеудуния кюнюне жораланнган оюн бардыргъандыла. Анга вузну тюрлю-тюрлю факультетлеринден "Академы", "Чернокнижники", "Когито"  къауумла къатышхандыла. Жюриге уа КъМКъАУ-ну илму-тинтиу иш жаны бла проректору Анзор Езаов, Къошакъ профессионал билим бериу институтуну директору Уяналаны Борис, сатыу-алыу-технология факультетини деканы Тимур Тлупов, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну  илму жаны бла проректору Эфендиланы Фуад киргендиле.

Къулийланы Къайсынны чыгъармаларында нарт макъамла

(«От» бла «Оракъ» поэмала)

Къулийланы Къайсын «От», «Оракъ» поэмаларын нарт таурухлагъа кёре жазгъаны алай бошдан тюйюлдю. Нарт таурухлада жигитлик макъамла аны кишиликден толу поэзия дуниясына бек тап келишедиле.

Халкъ чыгъармачылыкъны жорукъларына кертичи уллу устаны къалам ызыны кючюнден ол таурухла жангы жашаулу болгъандыла, алада поэзияны жарыкъ бояулары, суратлау онглары биригип, жангы сурат къурагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият