Маданият

Къарачайда гастрольлада

Актёр, драматург, поэт, КъМАССР-ни сыйлы артисти Маммеланы Ибрагим малкъар театргъа, аны тарыхына атап, кёп эсгериу жазгъанды. Аланы араларында чамла да бардыла. Ала огъурлу, халкъ сюйген артистлерибиз бла болгъан ишледиле да, окъугъанны жарыкъ кюлюрге онгу боллукъду. Бюгюн аладан экиси бла сизни да шагъырей этебиз.

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. Къалай-алай эсе да, Малкъар ауузларындан биринде, черекни онг жанында, бийик тау башында, уллу таш барды. 

Эсде къалырча тюбешиуле, кёп затха юйретген дерсле

   Эки кюнню ичинде  Дагъыстанда баргъан халкъла аралы "Медиатюбешиу" бошалгъанды. Газетде билдирилгенича, анга  Шимал Кавказны субъектлеринден жюз эллиден аслам журналист къатышханды. СКФО-да 2019 жылда  асламлы информация органланы VII  форумуну баш магъаналы борчу - журналистлени, жамауат бла байламлы специалистлени,  властьда ишлегенлени, эксперт эмда  предпринимательлик сообществону, блогерлени бирикдириуге эмда  медиа  жаны бла Кавказда  жангы, сейирлик  проектлени презентациясын  къураугъа бурулупду.

Мени черек суула окъуна илхамдырадыла

Халкъыбызда, не жаны бла да фахмулу болуп, аны бла бирсилени кёллендирген, жашауда бир тюрлю болумгъа башхача къаратхан жашларыбыз бла къызларыбыз асламдыла. Редакцияны бюгюннгю къонагъы «1КБР» телеканалны малкъар тилде бериулерини редактору, Мечиланы Кязимни атын жюрютген фондну башчысы Аппайланы Лариса да аланы санындады. Биз, кёп жылланы ичинде аны сынаулу педагогнуча таный, тутхан ишине уллу кёллю болмагъанына хурмет бергенлей келгенбиз.

Къобузу бла халкъыны жюрегин жарытханды

Къобузу адам тилде «сёлешгенди»

Халкъны суратчылары, жазыучулары, жырчылары да бардыла. Бары да аны атын иги бла айтдырадыла, дуниягъа белгили этедиле. Адамла ала бла ёхтемленедиле, сыйлы, ариу кёредиле.

Мектепледе - Уллу Ата журт урушха жораланнган музейле

Кёп болмай Нальчикде, мектеплени таматаларыны юйретиу жаны бла орунбасарлары эм  музейлерини ишчилери къатышып,  «Школда Махтаулукъну музейин къурау эм ишлетиу» деген  семинар-кенгеш  болгъанды, деп билдиргендиле «115-чи атлы дивизия» деген  излеу отряддан. Быллай магъаналы проект излеу отрядны башчысы Олег Заруцкийни бла ара шахарыбызны   билим бериу департаментини бёлюмюню таматасы  Светлана Тхагапсоеваны башламчылыкълары бла бардырылады.  

«МАДАНИЯТ КОД ДЕГЕНЛЕРИ УА БИЗДЕ ЖАН АУРУТУУ БЛА СЮЙМЕКЛИКДИЛЕ»

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну келечилери бу кюнледе Санкт-Петербургда баргъан «Глобализация болумда маданият кодла» деген VIII халкъла аралы маданият форумгъа къатышхандыла. Ары токъсан къыралдан отуз беш минг адам келгендиле.  Жыйылыуну иши магъана жаны бла юч тюрлюге бёлюнюп баргъанды: биринчи къауумда профессионалла ишлегендиле; экинчиде – искусствогъа бла энди байламлы бола тургъанла, аны юсюнден кёп билирге сюйгенле; ючюнчюге уа  жамауатдан ким сюйсе да  къатышханды. Ала, энчи-энчи дискуссия арала къурап, алай ишлегендиле. 

Тиширыуну сыйына - уллу хурмет бла

Белгилисича, Шимал Кавказны поэзиясында Зумакъулланы Танзиля, тиширыу ауазны туура этип, жангы, айырмалы, эр киши поэтлени да сейирге къалдыргъан назмула къурагъанды.  Быйыл аны юбилей жылы болгъаны себепли шайырны чыгъармачылыгъы бла байламлы аслам материал басмалагъанлай турабыз. Бу жол а аны тиширыу сезим лирикасына эс бургъанбыз.

Поэзияны жарыкъ дуниясында

Декабрьни ал кюнлеринде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, РСФСР-ни М.Горький атлы  къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны 85-жыллыгъына жоралап поэзияны байрамлары къураллыкъдыла.

КЕЧ-ЭРТТЕ БОЛСА ДА, ТЮЗЛЮК ХОРЛАГЪАНЫНЫ ЮСЮНДЕН

Гуртуланы Элдар къыркъгъа жууукъ китапны авторуду. Чам хапарла, повестьле, романла жазады. Аны чыгъармалары немец, ингилиз, испан, поляк тиллеге кёчюрюлгендиле. «Хасанны китапчыгъы», «Къая жашы – къаячы» деген повестлери ючюн Элдар эки кере да Битеусоюз конкурсну саугъасыны лауреаты, «Къызылкъанат тангларым» деген китабы ючюн а Николай Островский атлы адабият конкурсну сыйлы дипломуна тийишли болгъанды. «Ай байракълы къоншубузда» деген китабы ючюн а анга «Россейни журналистле союзуну лауреаты» деген ат аталгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият