Экономика

Бирге ишлеу кюч ала барады

Къабарты-Малкъарны бла Беларусь республиканы арасында байламлыкъла къурау жаны бла ишчи къауумну жыйылыуу видеоконференция халда ётгенди бу кюнледе. Анга ол къыралны информация министри Владимир Перцов, Беларусьну Россейде Посольствосуну Дондагъы Ростовда бёлюмюню башчысы Денис Тимохин, РФ-ни МИД-ини Минеральные Воды шахарда Келечисини къуллугъун толтургъан Сергей Нюппа, КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, эл мюлк министри Хасан Сижажев, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков, «КъМР-ни айнытыу Корпорация» АО-ну башчысы Чочайланы Ахмат, «СТЭМ» ООО-ну башчысы Бёзюланы Аслан эм башхала къатышхандыла.

 

Эл жерлени айнытыргъа – 645 миллион сом

РФ-ни Эл мюлк министерствосу «Комлекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре,  Къабарты-Малкъардан  алты проектни къабыл кёргенди.   Алай бла  келир жылда беш элде  социал магъаналы ишле тамамланып башланыркъдыла.

Кёпюрле жангыртыладыла

«Кавказ» жолда Чегем эм Лескен суулада кёпюрге, сора дагъыда «Эльбрус» курорт таба баргъан А-158 трассада аллай бир объектге быйыл тынгылы ремонт этилгенди. Ала бла бирге Чегем шахарда трассаны бирси жанына жер тюбю бла элтген переход жангыртылгъанды, жылны ахырына дери уа Хеу сууну Аушигерни къатында кесегинде кёпюрде ишле да тамам этилликдиле, деп билдиргендиле жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управлениядан.

Миллет проектле республиканы жашауун тюрлендиргендиле

Россейде «Демография», «Саулукъ сакълау», «Билим бериу», «Туризм эм къонакъбайлыкъ индустрия», «Гитче эм орталыкъ предпринимательство»,  «Жашау журт эм шахарлада болум», «Культура», «Экология», «Качестволу эм къоркъуусуз жолла» эмда башха миллет проектле бардырыладыла жашауда. Ала Россейде не жаны бла да къолайлы мадарла жалчытыр,   инсанлагъа ырахматлы жашау болумла къурар мурат бла жарашдырылгъандыла. Къабарты-Малкъаргъа уа быйыл миллет проектлени тамамлаугъа 13 миллиард сом бёлюннгенди, бу ахчагъа артыкъда магъаналы жумушла тамамланнгандыла.

Ахча реформаны тарыхыны бетлери

1947 жылда 14 декабрьде Совет Союзда «Ахча реформаны бардырыу эмда аш-азыкълагъа бла промышленность товарлагъа карточкаланы кетериу» Бегим къабыл этиледи. Аны бла Уллу Ата журт уруш башланнганында кийирилген карточка системаны болжалы чыгъады.

Бай тирлик

Быйыл Прохладна район тийресинде къызыл чюгюндюрню алыу къыстау баргъанды. 

Айлыкъны эм аз ёлчеми кёбейтилгенди

2023 жылда айлыкъны эм аз ёлчеми (МРОТ)  6,3 процентге ёсерикди. Ол жаны бла законну проектин Къырал Дума ючюнчю окъулууда къабыл кёргенди. Алай бла 2023 жылда 1 январьдан МРОТ 16 242 сом боллукъду. Бюгюнлюкде уа ол 15 279 сомгъа жетеди. Алай бла айлыкъны эм аз ёлчеми 6,3 процентге кёбейтиледи.

Хайырланылгъан ток ючюн тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк предприятияла хайырланылгъан ток ючюн «Россети Северный Кавказ» биригиуге бир миллиард сомгъа жууукъ берликлери барды. Ол санда быйыл аланы борчлары 330 миллион сомгъа кёбейгенди.

Зыбыр къалгъан-къулгъанланы жарашдырлыкъдыла

Къабарты-Малкъарда жуууукъ заманда коммунал зыбыр къалгъан-къулгъанланы   жарашдыргъан комплексли предприятие ишлер муратлыдыла. Аны къурулушуна юч миллиард сомдан аслам къоратыллыкъды.

«Элбрус» курортну айнытыргъа - 15,2 миллиард сом

Къабарты-Малкъарда «Эльбрус» тау-лыжа курортну айнытыргъа инвестиция халда 2024 жылгъа дери 15,2 миллиард сом берилликди. 

Страницы

Подписка на RSS - Экономика