Экономика

Бизнес бла кюрешгенлеге тюрлениулени юсюнден

Предпринимательлеге тийишли талай законла бла жорукъла кюч алгъандыла быйыл. Бу материалда аланы юсюнден айтайыкъ.

«Эл мюлкде уруннганлагъа себеплик тапдыргъанны тохтатырыкъ тюйюлбюз»

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюню таматасы Алим Сокуров газетни корреспонденти бла ушагъында финанс учрежденияны шёндюгю ишини, эл мюлкде уруннганлагъа къаллай себеплик этгенлерини эм озгъан жылны  кёрюмдюлерини юсюнден айтханды.

Ишлерин адамлагъа таплыкъгъа деп къурайдыла

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю 7,3 минг ахча берген карталаны чыгъаргъанды.   Аладан асламысы къыркъ тёрт проценти «Мени картам», 32 проценти иш хакъ алгъан картала эм пенсия картала да 15 процент болгъандыла.   «Мени» деген картаны хакъсыз алыргъа боллукъду. Аны игилиги неди десегиз, кёп тюрлю операцияланы, ол санда  «хар затха да кешбэк» деген амаланы хайырланыргъа онг береди.

Болум къууандырады

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис былтыргъы жылгъа социал экономика болумну  эсеплери  бла шагъырейлендиргенди. Аны юсюнден бизге министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Айырмалыкъларыны сылтауу - тири къармашыулукъда

Зольск районну  «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню эм жетишимли ишлеген бёлюмюне  саналгъанды. 

Эл мюлкде уруннганлагъа танг себеплик этилгенди

2022 жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю гитче эм орта бизнес бла кюрешгенлеге, битеу да алып айтханда, 391 миллион сом ёнкюч ахча бергенди. Ол суммадан 205 миллион сом 5 процентден кёп болмагъанлай эл мюлкде уруннганлагъа льгота халда кредитле бериу Программаны чеклеринде берилгендиле.

Налогну жангы амал бла тёлеу

Быйыл биринчи январьдан башлап, организацияла бла предпринимательле кеслерини налогларын эмда башха тёлеулерин Бир налог счётха (ЕНС) кёчюрлюкдюле.

Эсепле игидиле, умутла да кёпдюле

Къабарты-Малкъарны Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосу, санкцияла озгъан 2022 жыл къыралыбызны экономикасына хата салгъанларына да къарамай, битеу белгилеген борчларын толтургъанды. «Тергеулеге кёре промышленность производствону индекси – 105, розница сатыу-алыуну обороту уа – 113 процентге жетерге ушайды», - дегенди министр Шамиль Ахубеков.

Курортну айнытыугъа уллу кюч салынырыкъды

Тау-лыжа курортну  инфраструктурасын айнытырча  «Шимал Кавказны айнытыу жаны бла институт Кавказ.РФ» тийишли  резидентле бла келишим къурарыкъды. 

Газ бла жалчытыуда – ахшы кёрюмдюле

Кёп болмай Россей Федерацияны Правительствосуну  Председателини орунбасарыны Александр Новакны башчылыгъы бла  Газ бла жалчытыу федерал штабны кенгеши болгъанды. Анга КъМР-ни промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министри    Шамиль Ахубеков эм  «Газпром газораспределение Нальчик» биригиуню газ бла жалчытыу службасыны таматасы Ляна Эристова да къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика