Экономика

Инвестициялагъа жол берирге

 РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда бардырылгъан видеоконференцияда регионлада инвестициялы Стандартны тамамлауну юсюнден сёлешгендиле. Ушакъгъа КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, министерствода къырал программала эмда къырал-иели партнёрлукъ департаментни башчысы Темиркан Баждугов да къатышхан эдиле.

Россельхозбанк сабанчылагъа къайгъырады

Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю шёндю башланнган сабан ишлеге къатышханланы кредитле бла жалчытады, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан. Ахча азайтылгъан ставка бла бериледи.

Май районда урлукъну себип башлагъандыла

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла. Ол санда будай – 4028, арпа уа – 1065 гектарда ёседиле. Дагъыда рапс (210 га.) эмда мал ашлагъа жараулу битимле (169 га.) да бардыла, деп билдиргендиле Май районну жер-жерли администрациясындан.

Чеклениулеге да къарамай, сатыу-алыу кюч ала барады

Промышленность бёлюм экономикада не заманда да энчи жерни алады. Ол да сейир тюйюлдю, нек дегенде ол биз хайырланнган затланы кёбюсюн андан предприятияла чыгъарадыла. Къабарты-Малкъарда бу бёлюмню былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден алгъаракъда ётген коллегияда айтылгъанды. Аны промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков бардыргъанды, бу сферада болум бла жыйылгъанланы да ол шагъырейлендиргенди.

Жерчиликде, малчылыкъда кёрюмдюле игидиле

Бюгюнлюкде Бахсан  шахар округну  эл мюлкге бёлюннген жерлерини  уллулугъу 12935 гектаргъа жетеди.  Андан ортакъгъа сабанлыкъла бла бахчалыкълагъа  – 9287, биченликлеге – 725, сириуге-71 эм терек бахчалыкълагъа 1386 гектар жетеди.

Тереклени бутакъларын кесиуню жорукълары

Терек бахчалары болгъанла, жаз башы келгенлей, алмаланы, кертмелени, башха жемиш тереклени бутакъларын кесерге кереклисин бек иги биледиле. Ол нек этиледи: жылны кезиуюнде къургъакъ болуп, жукъгъа жарамазлыкъ неда сыныкъ бутакъла чыгъадыла, бирлеринде уа абери да ёсмей къалады – аланы да кетерирге керекди. Ишин этмесе, терек ауруулу болургъа боллукъду. Дагъыда аны кючю ол керексиз бутакълагъа да кетерикди. Ахыры уа – осал тирлик.

Иги тигерге юйретирикдиле, иш бла да жалчытырыкъдыла

Къабарты-Малкъарда кийим тикген «Бахсан» фабрика биригиу кесине кадрла хазырларча, тигерге юйретген ара ачарыкъды. Бюгюнлюкде ол   Россейни Къоруулау министерствосуну заказын толтургъан,  жетишимли уруннган биригиуледен бириди. Мында  аскерчилеге, полициячылагъа эм башха службалагъа энчи кийимле, обмундированияла тигеди.

Узбекистан бла байламлыкъланы кючлендире

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Дмитрий Вольвач Узбекистанны инновациялы эмда тыш сатыу-алыу министрини орунбасары Хуррам Тешабаев бла онлайн-халда тюбешиу бардыргъанды. Къабарты-Малкъарны атындан анга Экономиканы айнытыу министерствону регионну маркетинги эмда тыш байламлыкъла департаментини башчысы Севиль Богацкая къатышханды.

Сабан ишлени кезиулеринде бардырыргъа себеплик этеди

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарны эл мюлкде уруннганлары сабан ишлени бардырыргъа, тирликни жыяргъа, техникаларына запас кереклени мажарыргъа эм отлукъ-жау материалланы алыргъа иги кесек ёнкюч ахчаланы къоратхандыла.

Гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге себеплик

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Татьяна Илюшникова онлайн-халда бардыргъан кенгешде «Гитче эмда орта предпринимательство эмда предпринимательство башламчылыкълагъа себеплик этиу» миллет проектни чеклеринде этиллик ишлени эмда аланы кезиуюнде чыкъгъан сорууланы тамамлауну юсюнден сёлешгендиле. Анга КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, аны орунбасары Рустам Башоров эм «Мени бизнесим» деген регион араны таматасы Мадина Дудуева да къатышхандыла, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика