Экономика

Магъаналы проектлеге - энчи эс

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу, Россей Федерацияны Правительствосунда Аналитика ара бла бирге бу кюнледе семинар бардыргъандыла. 

Жангы болумгъа келиширча

Кёп болмай, Къабарты-Малкъар къырал университетде тыш къыралланы келечилери да къатышып, «Жангы болумда - экономика, менеджмент эм право» деген  аты бла  миллет илму-практика  конференция болгъанды.

Къыралда алчыланы санына чыкъгъанды

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре,  2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды. Сёзге, промышленностьну тарихлерине кёре, республика СКФО-да ючюнчю жерге чыкъгъанды – Ставрополь крайдан бла Дагъыстандан сора. Жылны ичинде 58 миллиард сом багъасы продукция чыгъарылгъанды. Быллай тарихлени КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Парламентде 2022 жылны бюджети къалай толтурулгъанын сюзюуге аталгъан жамауат тынгылаулада белгили этгенди. Ол 2022 жылда КъМР-ни социал-экономикасыны болумуну юсюнден доклад бла сёлешген эди.

Къыйматлы проектлени хайырлана

Кёп болмай КъМР-ни Промышленность, энергетика  эмда сатыу-алыу министерствосу,  Россейни  кластерлерини бла технопаркларыны  ассоциациясы  бардырып  Нальчикде Регионнга оноу этиу арада «Промышленностьну айнытыу бла инвестицияланы  кёбейтирге» деген  ат бла жыйылыу  болгъанды.  Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров,  кластерлени  бла технопаркланы  ассоциациясыны таматасы Андрей Шпиленко, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков, ведомстволаны, предпринимательствогъа болушлу

Энергетикледе къазауат кезиу

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери быйыл биринчи юй айгъа белгиленнген ремонт программаларын артыгъы бла толтургъандыла

Эллилеге себеплик этиу

Эл мюлкде къармашхан гитче эмда эм гитче бизнесге Россельхозбанк былтыр 109 миллиард сом кредитле бергенди. Аны бла ары дери кёрюмдюсюн жети процентге кёбейтгенди. Элчилеге не бла себеплик этгенлерини юсюнден финанс учрежденияны Ставрополь крайда бёлюмюню башчысы Алексей Сенокосов Кавказ инвестициялы кёрмючде айтханды.

Энчи инвестициялагъа жол берирге

Бу айны ал кюнлеринде Минеральные Воды шахарда ётген биринчи Кавказ инвестициялы кёрмючде «СЗПК: инвестициялы тириликни айнытыу амал» сессиягъа Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Мурат Керефов да къатышхан эди

Малчылыкъ: кеси онгларыбызны толу хайырланыргъа

Бизни къыралда эл мюлк производствону экиден бирин малчылыкъ алады, сют эмда эт рынокла уа эм уллу бёлюмледен бирлерине саналадыла. Ахыр жыйырма жылны ичинде ала дайым ёсюм кёргюзте келедиле, аны бла Россейни аш-азыкъла жаны бла къоркъуусузлугъун жалчытадыла. 

Кюзлюклеге жарсырча тюйюлдю

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери сабанлагъа чыгъып, кюзлюк будай эмда арпа не халда болгъанларына къарагъандыла. Ишни Басхан, Чегем эм Зольск районда бардыргъандыла.

Кредит бериу ёсе барады

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю быйыл биринчи кварталда адамлагъа 130 займны чеклеринде 100 миллиондан аслам сом бергенди. Ол а озгъан жылны бу кезиуюню кёрюмдюсюнден эки кереге кёпдю, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика