Экономика

Комбинат бюгюннгю излемлеге келиширикди

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну  Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъы бла   ишчи комиссияны кенгеши болгъанды. Ол  Тырныауузда комбинатны жангыртыугъа эм вольфрам-молибден магъаданны къазып башларча проектге аталгъанды.    Аны юсюнден бизге КъМР-ни Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

Кийимле тикген фабрика ишленирикди

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну  Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъы бла республикада  женгил промышленностьну айныутыу жаны бла кенгеш болгъанды. Аны чеклеринде   «Миртэкс» биригиуню келечилери   бла  кийим тикген фабрика ачарча онглагъа къаралгъанды.   Инвестицияла  проект КъМР-ни Башчысы  Казбек Коковну башламчылыгъы  бла бардырылады эм РФ-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствону жанындан да билеклик этиледи. 

Къоранчланы азайтыуну амалы

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосуну келечилери районлагъа барып, аграр бёлюмде страхование этиу къыйматлы болгъанын ангылатадыла. Кезиулю кенгешлерин кёп болмай Черек районда бардыргъандыла, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Жылны ахырына юч станция ишленирикди

Кёп болмай «Цифралы тенгсизликни кетериу»  федерал программаны  чеклеринде Къабарты-Малкъарда «Ростелеком» биригиу жангы станция салгъанды.  Аны бир  сетьге къошарча биригиуню келечилери беш километрден аслам   оптоволокно чыбыкъ тартхандыла. Алай бла  Прохладна районда   Матвеевский, Ново-Вознесенский эм  Придорожное элле бюгюннгю связьны эм цифралы амалланы хайырланыргъа   онг тапхандыла.  

Тырныауузда комбинат ачыллыкъды

Кёп болмай Петербургда  XXVI халкъла аралы  экономика   форумда   «Ростех» къырал корпорация  бла  ВТБ банк  байламлыкъда Тырныауузда вольфрам-молибден къазгъан комбинатны  ишлетирге келишгендиле.

Къурулушда эмда эл мюлкде жангычылыкъла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде къурулуш эмда жерлени жарашдырыу бёлюмде «Къурулушда, табийгъатны жарашдырыуда, эл мюлк производствону механизациясында инновациялы жангычылыкъла» деген ючюнчю Битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди. Аны ишине алимле, къурулушчула, аграр бёлюмде уруннганла, экспертле да къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Сынамлы ишчиле жетишимли болургъа юйретгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университет къурап   «Expo 2023» деген  конференция болгъанды.  Анда республиканы сынамлы  бизнесменлери  жаш адамла бла тюбешгендиле.  Ала жетишимлерини, рынокда сурам болгъан бизнес-продуктланы,  предпринимательствону айнтыуну   юсюнден айтхандыла, кеслери бир тюрлю иш бла кюреширге сюйгенлеге эсгертиуле бергендиле эм башха шартланы юсюнден да билдиргендиле.

Жетишимли ишлеуню баш борчха салып

Былтыр   «Севкаврентген-Д» завод миллет проектге тюшгенди.  Аны чеклеринде жарым жылны ичинде предприятие «аяулу производство» амал бла  ишлейди. 

Инвестиция онгланы сюзгендиле

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Мурат Керефов бардыргъан кенгешде сёз жангы инвестициялы проектлеге («Регион инвестициялы стандарт») себеплик этиу системаны юсюнден баргъанды. Видеоконференция халда аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев эм экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис да къатышхандыла, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Жашау къолайлыкъны ёсдюрюр умут бла

Къабарты-Малкъарда гитче эм орта бизнес (МСП) экономикада уллу жерни аладыла, халкъны жашаууну качествосун игилендириуде аслам ишни тамамлайдыла. Республиканы Жамауат палатасыны экономиканы айнытыу, жашау журт-коммунал мюлк, курортла эм туризм комиссиясыны кезиулю жыйылыуу алагъа себеплик этиуге жораланнганды. 

 

Страницы

Подписка на RSS - Экономика