Календарь событий

11 июля 2024

Аналыкъ капиталны – сабийлеге билим бериуге

2024 жылны аллындан башлап республикада 109 юйюр аналыкъ капиталны сабийлеге билим бериуге хайырланнгандыла. Ол жумушха 7 миллион чакълы бир ахча бёлюннгенди, деп билдиредиле Социал фондну регионда бёлюмюнден.

Къашхатауну таурухларындан бири

Бу кюнледе къолума 1962 жылда чыкъгъан «Малкъарлыланы дилектологияларын, лексикаларын эм фольклорларын тинтиу жаны бла илму материалла» деген китап къолума тюшгенди. Сейир китап... Кёчгюнчюлюкден къайтхан таматаларыбыздан миллетибизде жюрюген айтыуланы, таурухланы жазып алыннганлары бек магъаналыды. Тынгылы илму жыйымдыкъ фольклорубузну сакъланыууна уллу къошумчулукъ болгъанды дерчады. 

«Адамны алдаргъа, керексиз ышаныулукъла берирге эркин тюйюлбюз»

Гажонланы Идрисни жашы Къаншаубий КъМР-ни Ёкюллерини коллегиясында 1995 жылдан бери ишлейди. Бу кезиуде ол къыйын, халкъны жанындан сейир уллу болгъан ишлени бардыргъанды.  

Сууда батхан сабийлени саны ёсгенди

Россейни МЧС-иден билдиргенлерича, суулада батхан сабийлени саны терк ёсгенди. Аны бла байламлы ведомство ата-аналагъа балаларына сакъ болургъа чакъырады. Аны бла байламлы талай эсгертиу да этеди:

Хар тамамлагъан ишине энчи жюрек жылыуу бла бериледи

Россейни Журналистлерини союзуну келечисин Сабанчыланы Алийни къызын Арипаны танымагъан, аны бериулерин сюймеген миллетибизде хазна адам да болмаз. Терен билимли, нюр бетли, чынтты таулу къыз, миллетни тарыхында унутулгъан бетлерин табып, Къазахстанны

Саулай Россейни, энчи хар регионну да жетишимлерин ачыкълагъан кёрмюч

«Россей» халкъла аралы кёрмюч-форум бу кюнледе кесини ишин бошагъанды. Ол былтыр кюзден башлап Москвада ВДНХ-да кюн сайын барып тургъанды. Андан бери анда битеу да 89 регионну стендлерине, павильонларына, тышында бардырылгъан тюрлю-тюрлю жумушларына 18 миллиондан артыкъ адам къарагъанды.

Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге керекди?

Адамны саныны–чархыны жетмиш проценти  сууду. Битеу докторла да айтадыла кюн сайын суу ичерге кереклисин. Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге  керекди? Аны юсюнден врач Виктория Владимировна Кушнарёва бла ушакъ этгенбиз.

 

Къууанчха къууана, жарсыугъа жарсый билген поэзия

Июльну ариу кюнлеринде Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиля, уллу адамлыгъы, адеплиги, жумушакълыгъы, сабырлыгъы, ариулугъу да болгъан инсан, юбилейин белгилерикди.

Газет - къыраллыгъыбызны бир белгиси

Османланы Хыйса редакциягъа келгенли жыйырма жылгъа жууукъ болады. Алгъын къурулушда прораб болуп тургъанды, газетни коллективине къошулгъанлы чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусу   ачылгъанды.  Хыйса бюгюнлюкде республикада белгили журналистди. Малкъар халкъны тарыхына жораланнган бир ненча китапны жарашдыргъанды, шёндю   командировкалагъа айланып, таулула алгъын жашагъан эллени тарыхларыны юслеринден материалла жыяды. Аны хар жазгъанын, излеп тапхан эски суратын окъуучула ашыгъып сакълайдыла.

«Къарт адамгъа да татлы жукъларча амалла бардыла»

Пенсионерле жаш адамлача иги жукълаялмайдыла. Кече тынчаймагъанлары ючюн, кюндюз мыккыл боладыла. Бармыды алагъа болушургъа бир онгла? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура Хызыровна бла ушакъ этгенбиз.