Календарь событий

10 июля 2024

Жаш тёлю табийгъатны сакъларгъа кёлленирча

Орус география обществону «Энчи сакъланнган табийгъат жерле» проекти СКФО-да биринчи кере бардырылады. Анга обществону битеу Россейде бёлюмлеринден энчи айырыуланы ётген онбеш адам – жаш алимле, студентле эм волонтёрла – къатышадыла.

Миллионлукъ журналда Танзиляны жыйымдыгъыны энчилигини юсюнден

Зумакъулланы Танзиляны 1972 жылда «Советский писатель» басмада  «Молчание» деген жыйымдыгъы чыкъгъан эди. Анга къыралда кенг белгили адабият кесаматчыла, журналистле да аслам эс бёлген эдиле. Алай бла Совет Союзда 2 миллиондан аслам тираж бла чыкъгъан «Смена» журналны 1973 жылда 6-чы номеринде таулу назмучу тиширыуну хатыны энчилигини юсюнден айтхылыкъ литературовед Геннадий Красухин жазады. Аны статьясыны аты «Звучащее молчание» эди. Анда автор Танзиляны тизгинлеринде терен магъаналы сёзлеге бла айтыулагъа эс бёледи. 

Юс кийимле, къумачла: чыгъарыу, сатыу да ёсе барады

Къабарты-Малкъарда промышленность производствону ёсюуюн кёргюзтген кёрюмдю быйыл ал беш айны ичинде, озгъан жылны ол кезиую бла тенглешдиргенде 118,1 процент болгъанды. Аны юсюнден республиканы Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргендиле.

Аны къайгъысы халкъыны тамблагъ кюню эди

Миллетини къайгъысын кёрген, аны келир кюню иги болурун излей, уллу къыйын да салгъан, кеслерине арталлыда сый-даража излемеген чынтты уланладан  Малкъар бир заманда да къуру болмагъанды Аллахха минг шукур!. Халкъыбызны аллай аламат адамларындан бирлери Цораланы Мырзаны жашы Магомет эди.

 

Малчылыкъ мюлк ток урлауда тутулгъанды

«Каббалкэнерго» компанияны келечилери Прохладна районда электрокючню урлау шарт тохташдыргъандыла. Андан билдиргенлерине кёре, бузукълукъ малла жайгъан эмда сют жарашдыргъан мюлкде этилгенди. Саулай айтханда, анда 920 минг киловатт-сагъат ток урланнганды. 

Газет - къыраллыгъыбызны бир белгиси

 Адам саны жюз мингден иги да атлагъан малкъар халкъны газети чыгъып башлагъанлы жюз жыл болады десек, ёхтемлениригим келеди. Не десенг да, уллу къыралда жашайбыз, санлары бизден иги да аслам болгъан халкъланы ичинде миллет энчилигибизни тас этмей, маданият хазнабызны сакълай эм айныта, ёхтем алгъа барабыз деп таукел айталлыкъма. Анга шагъатлыкъ «Заман» газетибизди, сау ёмюрню ичинде халкъны тарыхын зарфха салып тургъан издание.

Башламчылыкъларын кёргюзтюрюкдюле

«Единая Россия» партияны биринчи бёлюмлерини советин къурагъанды. Анга 89 регионну келечилери киргендиле.

«Сабийни жюрегине ариулукъ бла жол излегиз»

Жарсыугъа, бир-бир ата-анала сабийлерине урушханлай турадыла, ариу айтыр орнуна. Юйюрде ариу сёз эшитмегенле уа насыплы болалмайдыла.