Календарь событий

09 июля 2024

Жолда жорукъла тюрленнгендиле

Быйыл 1 апрельде водитель удостоверенияны алыргъа сюйгенле сынауланы жангы жорукълагъа кёре бередиле, аладан бирлери кючлерине июльда киредиле.

Окъутууну игилендирирге талпына

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды. Ол ёсюп келген тёлюню окъутууда-юйретиуде алай эрттеден тюйюл эсе да, ата-анала, сабийле да тутхан ишине уллу кёллю болмагъаны ючюн анга ыразыдыла.

 

Аты алчыланы тизмесинде болгъанды

Урушну къаты баргъан кезиуюнде окъуна, Къорууланыуну къырал комитети Ата журтубузну башха жерлеринде акъкъалайы болгъан магъаданны излеп табаргъа совет геологлагъа буйрукъ этген эди. Ол иш къыралны кёп жерлеринде, ол санда Урал таулада да, бардырылгъанды. Анда боксит магъадан табылгъандан сора уа, аны къазаргъа, акъкъалай чыгъарыучу заводла ишлерге, бригадала къураргьа, шахтёр болуп ишлеяллыкъ адамланы тийишдирирге буйрукъ чыгъады. Ма аллай бригадаладан бирине тюшеди акъсуучу жаш Созайланы Чапай. 

Иги кесек адамгъа болушлукъ тапдырылгъанды

Жыл башланнганлы паллиатив медицина болушлукъ тапдыргъан бёлюмде  ишлегенле эсепде болгъан 1418 чакълы юйге барып саусузлагъа тийишли болушлукъ тапдыргъандыла. Саулай алып айтханда, алагъа  3642 кере чыгъаргъа тюшгенди. 

Жол кёргюзтюучю

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле. Сванлы Леван Маргиани аллайланы арасында энчи жерни алады. Минги тауну тийресине келген жолоучула-алимле аны Терс-Къолда юйюню арбазында кеслерине керекли хар затны да табып тургъандыла.

Жюрек жылыу излей…

Кимге да баямды жер башында болгарлы билгич Вангача адамла бек аздыла. Нальчикни уа хар кварталында кеслерин аллайгъа  санагъан юч - тёрт адам барды. Ол жалгъан билгичлеге халкъ жюрюйдю, ахчаларын, заманларын да къората. КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны башчысыны орунбасары Отарланы Хызыр айтханнга кёре, билгичлик бла кюрешиу ислам динде бек уллу гюняхды. Къадарымы билеме деп баргъаннга да, аны айтыргъа кюрешгеннге да. Билгичле шайтанла бла ишлейдиле. Кёпле шайтанланы болгъанларына ийнанмайдыла. Алай «шайтан» деген сёз Къуранда 85 кере айтылады, болмагъан зат битеу дунияда да бек сыйлы китапладан биринде аллай бир кере къайтарыллыкъмы эди?

Хайырлы байламлыкъла

Къабарты-Малкъарны спорт министри Хасанланы Ислам Россейни Сангырауланы спорт федерациясыны президенти Дмитрий Ребров, вице-президенти  Вячеслав Ершов, Ставропольда быллай федерацияны башчысы Эдуард Джерештиев

Музыкагъа сюймеклик - ата-бабаладан

Хар адамны да кёлю бла сюйген, жаратхан бир энчи иши болады. Дауурбас къагъа билген да тынч жумуш тюйюлдю, макъамны иги ангылап, анга кёре ритмни келишдирген да энчи хунерликди. Малкъарланы Маратны тойлада кёрмеген, аны дауурбас къакъгъанын да жаратмагъан хазна адам болмаз. Ол тойланы ариу оюну бла жарыкъ этген жашларыбызыдан бириди. Марат бла ушакъ этгенбиз, сизни да аны бла шагъырей этерге сюебиз .