Календарь событий

08 июля 2024

«Жазгъан адамныча, битеу дунияда бола тургъан тапсыз ишле бири къалмагъанлай къыйнайдыла жюрегими»

Поэт, «Эльбрус» китап басманы малкъар адабият бёлюмюню таматасы Табакъсойланы Хасанны жашы Мухтарны «Чарс», «Чарх оюн», «Мен билеме» дегенча назму жыйымдыкълары малкъар адабиятны тарыхында кеслерини даражалы жерлерин алгъандыла эмда, сёзсюз, окъуучуланы жюреклерине жол тапхандыла. Жырчы жырындан танылыр дегенлей, Мухтарны чыгъармалары да туугъан жерге, аны адамына сюймекликге жораланнган жарыкъ тизгинлери бла айырмалыдыла. Мухтар бла кёп болмагъанлай тюбешип, жашауну, чыгъармачылыкъны юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

Элледе музейлени байыкъландырыугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында болгъан жыйылыуда муниципал къыралыулада музейлени айнытыргъа тийишлиди, деген оюмгъа келгендиле. Жыйылыугъа власть органланы, жамауат биригиулени келечилери, музейлени таматалары къатышхандыла.

 

Санланы ишлетирге жарагъан амалла

Адамны чархына жарагъан, санын ишлетирге жарагъан дарманла не да амалла кёпдюле. Аланы билип, тап хайырланыу уллу магъананы тутады. Ол жаны бла ара газетледе басмаланнган билдириулени беребиз.

Танг кесек терек орнатылгъанды

Быйыл «Эсгериуню бахчасы» халкъла аралы экология-патриот акциягъа Россейни 39 регионундан эм тыш къыралладан да 700 мингден артыкъ адам къатышхандыла. Быйыл ол бешинчи жылны бардырылады. Аны мураты Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине атап, жыл сайын терекчикле орнатыргъады

Суу бла жалчытыуда ахшы тюрлениуле

Къабарты-Малкъарда арт жыллада суу бла жалчытыу эмда канализация къурау бла байламлы уллу инфраструктура объектлени къурулушу барады.

УФСБ: Жалгъан маркала жабышдыргъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, тинтиу-излеу жумушланы толтургъан кезиуде 65-жыллыкъ нальчикчи А.Тавкешевни аманлыкъ ишин тыйгъандыла. Ол республикада тютюн затланы законсуз сатханы тохташдырылгъанды.

СВО-гъа къатышханланы сынамлары, билимлери мамыр жашауда да керекдиле

«Единая Россия» СВО-гъа къатышхан 342 инсанны къыралда тюрлю-тюрлю айырыулагъа кёргюзтгенди. Партия алагъа айырыу кампанияны кезиуюнде не жаны бла да болушлукъ этерикди.

Устазлыкъны жолунда барыу - насыпды

Школну бошагъанындан сора, педагогика колледжге барады Лариса. Анда билимге итиндирип окъурча усталагъа тюшгенин да айтады ол. Дерсге иги хазырланып барыр ючюн а, биргесине жашагъан къызчыкъ бла кече бир бирге дерсле берип хазырлана эдиле.

Ыразылыкъ бла жашау – саулукъну бир ышаны

Бирле пенсия жете башлагъанлай  элгенедиле. Хар зат да жашлыкълары бла бирге тауусулгъан сунадыла. Саулукъ да жокъ, жашаугъа сейир да ёчюле…алай ол нек ёчюледи? Кесибиз  алай суннганыбыз ючюн. Алтмыш – жетмиш жылында да адам жангы билим алаллыкъды. Сыйлы насып сезимге да табыллыкъды жер токъсанжыллыгъында окъуна. Нек ийнанып къалабыз биз  хар зат да жашлыкъ бла бирге кетеди  дегеннге? Тенглерибиз алай сагъыш этедиле да, аны ючюн. Алай хар инсан кеси оюм этерге борчлуду. Бир-бирлени бек насыплы кезиулери башлары агъаргъандан сора башланады.