Календарь событий

07 июля 2024

Махтау сёзле, саугъала да

Къазанда БРИКС-ге кирген къыралланы халкъла аралы оюнлары бардырылгъандыла, анда эркин тутушуудан эришиуледе бизни республикадан гёжефле Анзор Закуев бла Шауаланы Малик кеслерини ауурлулукъларында алтын майдалланы алгъандыла. Ары дери да ала Сколковода Россейни Олимпиаданы аллында чемпионатындан биринчи эм экинчи жерле бла къайтхан эдиле. Боксчуланы жаш къаууму  да Россейни биринчилигинде аслам майдал бла къууандыргъандыла. Ала бла Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды.