Календарь событий

06 июля 2024

Бир китапны хапары

1999 жылда келгенме газетде ишлерге. Ары дери тюрлю-тюрлю къурулуш организациялада уруна тургъанма. Къалаучу да болгъанма, окъуууму таусхандан сора прораб, инженер болуп да ишлегенме. Къурулуш биригиу чачылгъандан сора келген эдим редакциягъа.

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И