Календарь событий

05 июля 2024

Устазлыкъны жолунда барыу - насыпды

Дунияда кёп инсанла бардыла, бирлери бла нени юсюнден ушакъ этерге билмейсе, башхала бла сёлешгенингден хайыр кёрмейсе. Бирде уа аллай сейир адамла тюбейдиле, тенгиз кибик теренле, ачыкъ жюреклиле. Ала бла ушакъ этсенг, сейир боласа, хар сёзлери да жюрекге балхам боладыла. Аллай инсан устаз болса уа, ол окъуучугъа керти байлыкъды. Тюз айтылады устаз болгъан ол да бир энчи фахмуладан бириди, деп. Аллай таза жюреги бла бу ишни сюйгенледенди Аппайланы Мустафаны къызы Ларисаы.

Аны поэзиясы уа бюгюн да биргебизге жашап турады

Шайыр арабызда болмагъанлыкъгъа, биз аны ариу ауазын эшитгенлей, сёзюню бирикдирген кючюн сезгенлей, осуятын эсибизде тутханлай, назму тизгинлерин къатлап-къатлап окъуйбуз.  Кеси кетгенликге, аты унутулмагъан инсаннга сауду, ол бизни арабыздады дерге боллукъбуз.

Онбеш атагъа дери

Бу хапарны мен Орусбийланы Солтан-Бекни къызлары Гюлжандан  бла Дауумхандан, жашы Сафар-Алийден эшитип жазгъанма. Орусбийланы бир-бир адамларыны юслеринден башха авторла, ол санда белгили малкъарлы жазыучу Абайланы Кючюкню жашы Мусос да жаза тургъандыла. Биз а кесибизни хапарыбызда ол тукъумну юсюнден толуракъ айтыргъа сюебиз. Хапарны окъугъан заманда бир-бир затла башха авторла жазгъаннга келишмезге да боллукъдула.

Бирге ишлеуню къыйматы

Къалмукъну Гарантияла фондуну башчысы Чингис Ванькаев эмда ол республиканы «Мени бизнесим» арасыны таматасыны орунбасары Олег Битов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъандыла. Мында ала предпринимательликге себеплик этиу бла кюрешген учрежденияланы келечилери бла тюбешгендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни «Мени бизнесим» арасындан.

Солуу тынчлыкълы ётерча

Жай солуу кезиу къыстау барады, алай эсе уа, жол кёргюзтюучюлени  эм тилманчланы болушлукъларын кёпле излейдиле. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу солугъанланы жолгъа жангызда сынауладан ётген гидле бла чыгъаргъа кереклисин эсгереди.

Энди къыралны биринчилигине

Армавирде 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында дзюдодан битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга къыралны 30 регионундан 400-ге жууукъ адам къатышханды. 

Жорукълагъа оюн халда тюшюндюрюу

Жаш тёлюню кюнюнде «Каббалкэнерго» компанияны келечилери Нальчикде ара паркда бардырылгъан фестивальгъа къатышхандыла. Ол кюн анда кёп предприятие кеслерини тийречиклерин, мюйюшлерин, тематика майданчыкъларын жарашдыргъан эдиле. Юйретиу, суратлау, спорт эм башха жумушлагъа къадар адам къатышханды. Къуру энергетикле къурагъан бёлюмледе жарым мингден артыкъ адам болгъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Бу айда кюч алгъан законла, жорукъла, тюрлениуле

Учуз (8 процент) къырал ипотеканы болжалы чыкъгъанды, пенсиячыла эмда кёп сабийли юйюрле коммунал жумушланы багъасын процентсиз тёлерикдиле, тыш къыраллы паспорт а энди кёбюрек турлукъду – бу эмда башха жангычылыкъла быйыл июльда кийирилгендиле. Аланы юсюнден толуракъ айтайыкъ.

УФСБ: Сауутланы тюрлендирип, сатып тургъандыла

Аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, РФ-ни МВД-сыны Шимал Кавказда Баш управлениясыны келечилери бла бирге регионла аралы къуралгъан аманлыкъчы къауумну бузукъчу ишлерин тыйгъандыла. Ала, 2020-2021 жыллада сауутлагъа тюрлениуле кийирип, ала атдырырча этип, ызы бла сатып тургъандыла.

Сыйлы офицер орден

Александр Невскийни ордени 1942 жылда июльда тохташдырылгъанды.  Аны бла жаланда офицерле саугъаланнгандыла – аскер бёлюмлеге уста башчылыкъ этгенле эм душман бла сермешледе энчи жигитликлерин кёргюзтгенле. Таулу жашланы араларында да болгъандыла аллайла.

Сабийни аманатха берип, артда сокъураннганла

Таулулада эрттеден келген тёреледен бири: эгеч эгечге неда къарындашха сабийни бериудю, бирини юйю сабийледен толуп, башхасыныкъы уа къуру болса. Баям, ол иги адет да болур, нек дегенде алгъын таулула хар юйдегили болгъан жашха жангы отоу ишлеп, бир талай юйюр бир арбазда кечиннгендиле, туудукъла да аппаланы-ынналаны къатларында ёсгендиле. Бир тыпырны, бир тайпаны адамлары барысы да бир уллу юйюрча жашагъандыла.