Календарь событий

04 июля 2024

Хунерли аскерчи, иги нёгер, намыслы улан

Тамата прапорщик Татталаны Элдарны жашы Зауурну аты Сирия Республикада шахарладан биринде орамгъа аталгъанды, анда эсгериу къанга да орнатылгъанды. Екатеринбургда таулу жаш къуллукъ этген аскер бёлюмде баннерде сураты тагъылгъанды, аны хурметине туугъан эли Кёнделенде эсгертме салыннганды, школда юнармиячыланы къауумуна да аны аты берилгенди.

Миллет ашарыкъланы эм татыулуларындан бириди

Къарачай-малкъар  халкъны татыулу ашарыкълары асламдыла. Эр кишиле олтургъан хант тепси хычинсиз хазна болмагъанды.Тиширыула хар тёреге неда байрамгъа энчи хычин этгендиле. Орам бла ётюп баргъан адам хычин ийис чыкъгъан юйге къайтмай къалмагъанды. 

Жайны татымлы эм асыу кёгетлеринден бири

Баям, харбызны сюймеген киши болмаз, алай аны татыулусун сайлай билирге керекди. Халкъда бу жаны бла кёп тюрлю амал жюрюйдю.
 

Къош къаймакъ – сюймекликни белгиси

Таулула не заманда да мал тутуп башларын алай кечиндиргендиле. Ашлары-суулары да аны бла байламлыды, сютден кёп тюрлю ашарыкъла этгендиле. Аладан бири – къош къаймакъды. Аны тиширыула юйде да жарашдыргъандыла. Алай асламысында къошда этип болгъандыла. 

Тиширыуну къачына – хурмет да, сый да

Июльну жылыулу кюнлеринде биз ёхтемлигибиз, кёп уллу адабият саугъалагъа да тийишли болгъан дуниягъа аты айтылгъан поэтессабыз Зумакъулланы Танзиляны туугъан кюнюн белгилейбиз. Быйылгъы жыл а аны юбилей жылыды. 

Сейирлик ахчала: багъыр бурун, таш чарх

Жер башында неллай бир къырал бар эсе да, аланы хар биринде да кесини энчи ахчасы жюрюйдю. Бизде ол сомду, АБШ-да - доллар, Къытайда уа – юань. Шёндюгю дунияда ахчала къагъытдан неда темирден этиледиле.

Тукъум жыйылыула – тарых дерсле

Тукъум жыйылыула ёсюп келген жаш адамлагъа аламат жашау дерследиле. Алагъа къатышханла, бир бирлерин иги таныргъа онг тапхандан сора да, ата-бабаларыны, тукъумну тарыхындан кёп зат биледиле. Аны алайлыгъын Шауаланы тукъумну жыйылыуунда да кёрдюк.