Календарь событий

03 июля 2024

«Жангы тютюнле да, бирсилеча, хаталыдыла»

Тютюн онкология эм башха аурууланы къозгъагъаны белгилиди. Арт заманда электрон сигаретлени юсюнден кёп айтадыла, асламла да алагъа кёчюп барадыла.  Аны хайырыны-хатасыны юсюнден КъМР-ни наркодиспансерини кюндюзгю стационарыны башчысы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.

 

Чаришчилерибизде – «кюмюшле»

Нальчикде «Шагди» ат спорт клубну жай кубогу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан, Ставрополь крайдан бла Дагъыстандан 30-дан аслам чаришчи къатышханды.

Элбрусчуланы» кезиулю жетишимлери

Баш кюн Кърымда къатыш единоборстволадан Grand Mix Fight IV деген Битеуроссей эришиу бошалгъанды. Анга къатышханланы араларында «Эльбрус» спорт клубну келечилери да бар эдиле.

Суратчыланы кёллендирген жомакълы тауларыбыз

Табийгъатны ариулугъун ачыкъ кёрюрча бирде къатына жууукъ келип къараргъа керекди. Аны тамашалыгъын бир жолгъа кёрюп къояр амал жокъду. Таулада айланнган заманда, бийик жерге ёрлеп къарасанг, кёзюнге иги кесек сейир, айбат жер илинеди. 

Шёндюгю Россейни бек айтхылыкъ адамларындан бирине саналады

Залийханланы Михаил – политик, алим, физик, эколог, къурулушчу- инженер, физикалы географияны, ландшафтланы геофизикасыны эм геохимиясыны профессору, СССР-ни Илмула Академиясыны (бусагъатда Россейни Илмула Академиясы) академиги,

Татыулу ашарыкъланы къалай хазырларгъа боллукъду

 Юй болумлада этилген аш-азыкъла, тюкенледе сатылып алыннганладан эсе, татыулу болгъанлары хакъды. Артыкъда ала къышда татыулу кёрюнюучюдюле. Аны бла байламлы хант къангаларыбызгъа салыучу ашарыкъланы къалай хазырлагъа боллугъуну юсюнден ара газетледе басмаланнган билдириулени басмалайбыз.

Битеуроссей олимпиада кюннге аталып - эришиуле

 Онбешинчи битеуроссей олимпиада кюннге аталып республиканы Олимпиада совети, Спорт министерствосу, физкультура эм спорт жаны бла жер-жерли самоуправление органла бла бирге эришиуле къурагъандыла.

Къыралны ичинде туризм айнырча

Премьер-министр Михаил Мишустинни башчылыгъында болгъан жыйылыуда «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» деген жангыртылгъан миллет проектни 2030 жылгъа дери бардырыу сюзюлгенди, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Фатарны чеклерин тюрлендирирге сюе эсегиз

Апрельни аллында кёп къатлы юйледе къабыргъаланы тепдириу, отоуланы чеклерин тюрлендириу бла байламлы жангы жорукъла кийирилгендиле. Аны бла байламлы Роскадастрны регионда бёлюмюню ишчилери бу жумушну законнга бузулукълукъ этмей къалай толтурургъа боллугъун ангылатхандыла.