Календарь событий

02 июля 2024

Боза дарманды !

Таулу ашла: жер башында аладан татыулу затла болурламы?  Жюз тюрлю хычинле, жёрме, шорпа, кесибизде ёсген хансла бла гыржын, жау бауур, тузланнган эт, айраныбыз – кёпдю, байды ашыбыз! Алай боза энчи жерни алады. Жарсыугъа, ол тынч-тынч бизни хант къангадан кете барады. Жыйырманчы ёмюрню ортасына дери боза бишире билмеген хазна юй бийче болмагъанды. Игимиди боза саулукъгъа? Аны билир муратда биз врач Аппайланы Шамил бла тюбешгенбиз.

 

Эл мюлк биригиулени кёбейтирге

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Эл мюлкде кюрешгенлеге битеулю болушлукъ этиу эм эл мюлк биригиулени айнытыу» регион проект къалай тамамланылгъанын сюзгендиле.

 

Сабийлени жай солуу кезиуде хата-палахладан сакълагъыз

Школчулагъа жай каникулла бир жаны бла солургъа, жууунургъа, кюн тюбюнде кечинирге, санларын къымылдатыргъа бек хычыуун, зауукълу кезиудю. 

«Юлгю алгъан адамларым-юйюрюмдедиле»

Быйыл школну жетишимли бошагъан, сынамланы иги белгилеге бералгъан окъуучуларыбызны юслеринден къууанып жазабыз. Алагъа уллу эс бергенибизни сылтауу  ала бизни насыплы тамблабызны ышаныулары болгъанындады.

 

Социал магъаналы мекямла игилендиредиле

Прохладнада «Иги шахар болум къурау» проектге кёре социал магъаналы беш объектни игилендирип кюрешедиле.

Эм уллу мектепледен бири

 Нальчикни «Восточный» микрорайонунда «Билим бериу» миллет проектге кёре 1,5 минг окъуучугъа жангы мардалагъа келишген юч къатлы мектеп ишленнгенди.

Жол айбат эм къоркъуусуз болурча

Арт жыллада Къабарты-Малкъарда солургъа сюйгенлени санына танг къошула барады. Ол себепден турист маршрутлагъа сурам уллулай къалады. Чегем чучхурлагъа, Чирик кёллеге, Бызынгыгъа эм башха жерлеге барыргъа сюйгенле кёпдюле. Аны бла байламлы тау жолла къоркъуусуз болурча аслам эс бурулады. Жыл сайын «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, республикада аслам иш тамамланады. Аны кезиуюнде инженер сооружениялагъа эм башха объектлеге да къаралады. Андан сора да, алагъа терк-терк кёз-къулакъ болургъа ташдан, топуракъдан тазаларгъа керекди.

«Жаш тёлюбюз, башха шахарлада къалмагъанлай, эллерини, жерлерини юсюнден сагъыш этселе игиди»

Бизни бюгюнлюкде Москвада жашагъан фахмулу, ахшы билим алгъан жаш адамларыбыз асламдыла. Джаппуланы Юсуф да аланы санындады. Аны жыр айтыргъа, назму жазаргъа да хунери барды. Назмуларын «Наша молодёжь» деген битеуроссей журналны редактору Пётр Алёшкин жаратып, изданияларында басмалайды. Кёп жылланы ара шахарда «Эльбрусоид» фондда ишлейди, кёп магъаналы проектлени бардырыргъа амалла этеди. Ол сабий заманында ауур атлетика бла да кюрешип алчы жерлеге кёп кере тийишли болгъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Эл мюлк жаны бла билим алыргъа сюйгенлеге

Школну тауусуп, бийик билим берген учреждениялагъа кирирге умут этген жаш адамлагъа Россельхозбанк «ЕГЭ-ни калькулятору» деген сервис къурагъанды. Аны хайырланып, ала бизни къыралда эл мюлк вузлагъа кирир онгларын билирге боллукъдула.