Календарь событий

01 июля 2024

Ким не айтса да, мал файдалыды

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла. Ала не заманда да иш кёллюдюле, бютюнда жерчилик бла иги кюрешедиле, тахта кёгетле ёсдюредиле, элни айныууна къошумчулукълары уллуду.

Учуз ипотекалада тюрлениуле

Ипотека программалада боллукъ тюрлениулени юсюнден объясняем.рф порталда ангылатхандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

Жаш тёлюню кюнюню байрамы къыйматлы халда озгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республикада Жаш тёлюню кюнюн белгилеу жыйылыулагъа къошулгъанды. Эсигизге салайыкъ, быйыл Къабарты-Малкъарда байрам жангы халда озады – Росмолодёжьну къарауунда эмда «Россейни, шахарланы, адамланы, онгланы бирикдиребиз» деген чакъырыу бла. Эмда ол керти да биригиулюкню къууанчы болгъанды.

Хунерин иши ачыкълагъан

«Шуёхлукъ» альманахны бетлеринде Чегем  ауузуну эллерини жашауларына бла мюлк таматаларыны ишлерине жораланнган кезиулю очерк Байсолтан улу  атлы колхозну сют-товар фермасыны таматасы Таппасханланы Наурузну юсюнденди. Автор Къулийланы Хусейди. Жарым ёмюрден бери жазыу тилибизде жорукъла иги да тюрленнгенлери себепли, очеркни басмагъа жангыдан хазырларгъа тюшгенди.

 

Илмугъа магъанасы уллуду

Огъары Басханда нейтрино обсерватория бюгюнлюкде РАН-ны Ядерный тинтиуле институтуну санында ишлейди. Анда нейтрино астрофизика, алам физика, атомну ичинде физика бла байламлы тинтиуле бардырыладыла. Ол бек сейирлик эмда магъаналы илму объектди.

«Хар сабийни жюрегине энчи жолну табыу – магъаналыды»

Хабазны мектебинде башланнган классланы билимни дуниясы бла шагъырейлендире, аланы аслам затха кёз къарамларыны тохташыуларына себеплик эте уруннган устазладан бири Къайгъырмазланы Мариямды. Ол кеси да школну мында бошагъанды. Ызы бла педагогика колледжде билим алып, окъутханларына, ёз аналарындан кем болмай къайгъыра, жаланда сабийлени окъутуу жанына угъай, аланы саулукълары ючюн да жууаплылыкъны сезгенлей ишлейди. Ол эм алгъа гитчечиклени садикде да юйретип тургъанды.

 

Кеси кючюм – кесим ючюн

Багъалы окъуучуларыбыз, Темуккуланы Адил бизге редакциягъа жиберген керти иш бла сизни да шагъырей этерге сюебиз.

Иссиде къарыусуз болмазча

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла. Бу материалда газет окъуучуларыбыз къызыулукъдан къалай сакъланнганларыны юсюнден билдиредиле.