Календарь событий

22 июня 2024

«Къайда ишлесем, къаллай жумушну толтурсам да – толусунлай берилгенме, битеу билимими, сынамымы, жюрегими салып»

Битеу дунияда да аты айтылгъан  белгили алим,  биология илмуланы кандидаты,  география илмуланы доктору, Россейни  илмула академиясыны академиги,   чыранланы, ырхыланы эм  башха геофизика эмда гидрометеорология болумланы тинтиу  бла кюрешген илму школну башламчысы, кёп жылланы ичинде  ООН-ну табийгъат къыйынлыкъла жаны бла Баш Советинде  Россейни келечиси, Социалист Урунууну Жигити, РФ-ни Къырал Думасыны юч чакъырылыууну депутаты, СССР-ни  эмда Россейни альпинизмден кёп кере чемпиону, спортну халкъла аралы устасы  (сёзге, ол Элбрусха  эки жюзден аслам кере чыкъгъанды) Залийханланы Чокканы жашы Михаил   85-жыллыгъын белгилейди.

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды.