Календарь событий

18 июня 2024

Тукъумунгу юсюден билиуню магъанасы уллуду

 «Биз, къабартылы Катанчиевле, Чегем аууздан чыкъгъанбыз» -деп, кесини тукъумуну тарыхыны юсюнден манга жазыучу Солтан Катанчиев билдиргенди. Ол сейир шарт бла мен сизни да къысха шагъырей этерге сюеме.

Окъутуудан сора да, сабийлени адетли, низамлы болурларын сюеди

Кетенчиланы Мустафаны къызы Людмила Тёбен Чегемде туугъанды. Къабарты-Малкъар къырал университетни педагогика бёлюмюн 1995 жылда тауусуп, ызы бла туугъан элини орта школунда устаз болуп урунады. Соцпедагог, къошакъ билим берген устаз болуп кёп жылланы ишлегенди. Бюгюнлюкде уа башланнган классланы устазы болуп, къарыуун, кючюн сабийледен аямай кюрешеди.

Къадий оноуну исламны, шариатны, сюннетни мурдорунда чыгъарады

Россей праволу къыралды, кесини сюд системасы барды. Алай къадийле шёндюгю къыралда къаллай магъананы тутадыла. Аны юсюнден бир КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны башчысыны орунбасары Мисирланы Хызыр хажи бла ушакъ бардыргъанбыз:

 

Тыш къыралланы ахчаларын сатыу-алыуну юсюнден

Алгъаракъда бизни къыралгъа салыннган жангы чеклениулеге кёре, АБШ-ны долларын, сора дагъыда еврону Москваны Биржасында сатыу-алыу тыйылгъанды. Энди аланы жаланда биржадан тышында рынокда алыргъа неда сатаргъа боллукъду. РФ-ни Ара банкында айтханларына кёре уа, валютаны сатыу-алыу шёндюге дери да ол рынокда асламыракъ эмда тирирек барып тургъанды. Келишимле дагъыда банкланы, аланы эмда хайырланыучуланы (эм биринчиден, экспорт бла кюрешгенлени) араларында этиледиле. Къалай-алай болса да, тюрлениуле бардыла, ала бла байламлы чыгъаргъа боллукъ соруулагъа Ара Банкны сайтында берилген жууапланы бир кесегин басмалайбыз.

Терроргъа къажау чакъырыу бла

 Къабарты-Малкъар къырал университетни спорт арасында «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла каратени киокушин тюрлюсюнден республиканы кубогу къуралгъанды.

УФСБ: чакъырыула басмалагъанды

РФ-ни  ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары экстремизмге къажау мадарланы толтургъан кезиуде бахсанчыны аманлыкъ ишин тыйгъандыла.

Терслеу

Бизни редакциягъа окъуучуларыбыз сюйюучю сейир хапарланы Темуккуланы Адил  жибере туруучуду. Бюгюн да сизни аллай бир хапар бла шагъырейлендириге сюебиз.

Ишлерине битеу кёллери бла берилгенле

Байсолтанланы Лейла «Россейни почталары» АО-ну Тёбен Чегемдеги бёлюмюнде уруннганлы 35 жылдан артыкъ болады. Кеси Булунгуда туугъанды, Беппайланы Борис бла бир юйюр къурагъан жылларында ол замандагъы почтаны таматасы Шауаланы Радимхан солуугъа кетерге сюйюп кесини орунуна аны къойгъан эди ишде. 

Таулуланы алгъыннгы юйлерини энчиликлери

Таулу юй ишлесе, анга битеу эл болушлукъ этгенди. Ол изеу этип, жууугъун, ахлусун, тенгин, къоншусун болушлукъгъа жыйып болгъанды. Юй ишлеген жерге чакъырылгъан, чакъырылмагъан да келгенди. Хар адам кеси билген жумушну этгенди. Ишни бардыргъан оноучула да болгъандыла, анга кёре да хар тюрлю ишни кесини устасы. Сёз ючюн, бирле ташны уста къалагъандыла, башхалары сюртгенде иги ишчиле болгъандыла. Юй башын жапхан а энчи усталыкъгъа саналгъанды.

Мирзеуню заманы жете турады

Шимал Кавказда тирлик жыйыу кезиуге хазырланыуну юсюнден кенгеш бу кюнледе бардырылгъанды. Анга РФ-ни эл мюлк министрини орунбасары Андрей Разин, регионланы, Россельхозараны келечилери, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышхандыла.

Газетге жазылыу кезиу бошала турады

Хурметли жамауат!