Календарь событий

17 июня 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

Бийик кёрюмдюлери бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе мектеплени бошагъанланы борчлу халда берилген асламлы ЕГЭ-леринден биринчисини – орус тилни – эсеплери белгили болгъандыла. Бу жол да бизни сабийле бийик баллары бла къууандырыр ючюн къалмагъандыла.

Жолла тапландырыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

Аты тюрленнгенди, магъанасы уа къалгъанды – ишчи усталыкълагъа юйретиу

Жашлыкъ, учунуулукъ, хунерлик эмда усталыкъ – битеу бу ышанла Тырныауузда Элбрус регион колледжни  устазларында, юйретиучюлеринде бла окъуучуларында бардыла. Бу  окъуу–юйретиу юй районда, шахарда да  эм эрттегилиледен бириди. Бусагъатда анга   Этезланы Масхутну къызы Танизад башчылыкъ этеди. Бюгюн ол редакцияны къонагъыды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы