Календарь событий

15 июня 2024

Нек ашыкъмадым насыбыма?..

Эртте - эртте, талай жыл мындан алгъа, ма бюгюнча, бир ариу кюн, терек чапыракъланы шыбырдагъанларына тынгылай, алайда олтурдум. Жаш эдим, жарыкъ умутларым бла. Кесим да билмей, зат сакълагъанча, бираз турдум. Ингир ала жууукълашды. Кюн да таула артына ауа, ахыр таякълары бла къаяланы тёппелерин къызарта башлагъанды. Юйге кетер акъылда, ёрге тургъанлай, сени кёрдюм.

Художниклени тарыхха кийирген Даниял

Аллай адамла боладыла, кеслерине артыкъ сый излемей, жашауларын дуниягъа керекли затха атагъан. Хаджиланы Даниял  белгили коллекционер, меценат, илмуланы эм искусстволаны Петров атлы академиясыны члени бизни аллай адамларыбыздан эди.

Бизде тиширыуну сыйы къачанда бийик болгъанды

Арт кезиуде Кавказда къыз къачырыугъа энчи эс бёледиле. Халкъланы асламы аны айыплы жумушха санайдыла. Сёз ючюн, Чеченде аны ючюн тазир окъуна саладыла. Болсада кёп жылланы ичинде эрге къачып барыуну биреу сыйсыз ишге санамагъанды.  Бизни халкъда уа болум къалайды, деген соруу туугъаны себепли, бу материалны хазырларгъа таукел болгъанма.

Хаж тюрлю-тюрлю сылтаула бла бир ненча кере болмай къалгъанды

Шёндю битеу къыралладан да муслийманла жыйылып, исламны фарызларындан бири хажиликни толтурадыла.  2020 жылда пандемия бла байламлы исламны тарыхында биринчи кере  болуп хаж къылынырыкъ тюйюлдю деген хапарны асламлы информация органла  терк жайгъан эдиле.  Алай тарыхчыланы жазгъанларына кёре, исламгъа дери кезиуде, Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, динни жайгъандан сора да, битеу да бирге хажилик 40 кере толтурулмагъанын ачыкълагъандыла, ол санда озгъан ёмюрню 80-чи жылларында да.

Адамны жашауун узакъ этер амалла

Адам улу жаратылгъанлы узакъ ёмюр жашауну тасхаларын излей келеди. Бир къауум специалистлени оюмларына кёре,  кесин тап жюрютген, саулугъу иги болгъан  120-130 жыллыкъ ёмюрню жашаргъа боллукъду. Башхалары уа андан да кёпню   айтадыла. Да сора биз андан иги да аз нек жашайбыз? Жашауну ол осал кезиуюн артхаракъ атаргъа онг бармыды? Ма ол соруулагъа жууап излей, федерал басмада тапхан билдириулени басмалайбыз.

Алимле сынамларын туура этгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

Водительни кеси бла болургъа керек затла

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди. Аланы улоуларында бир-бир затла болургъа керекдиле деген жорукъ эркинлик тюйюлдю, закон бла салыннган излемди. 

Жазылыу кампания бир ыйыкъдан бошаллыкъды

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Ол халкъны къыраллыгъыны бир белгисиди, ниет хазнасын сакъларгъа да уллу къошумчулукъ этеди.

ЖКХ ючюн артыгъы бла тёлеген эсегиз…

Бирде коммунал жумушла ючюн келген тёлеу къагъытда биз сакълагъан угъай, башха затла жазылып боладыла. Сёз ючюн, токну, газны, сууну багъалары уллуракъ болуп. Тёлегенден сора, ала терс тергелгенлерин билсегиз, артыкъ бергенигизни ызына къайтарыргъа боллукъсуз.