Календарь событий

13 июня 2024

Улоуну сатханда налог тёлерге керекмиди?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

Сукан ауузда эм ариу эл

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

Жол ишле андан ары бардырыладыла

Чегем районда Чегем 2 – Булунгу трассаны 27 километр узунлугъунда жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла. Ол республиканы эм ариу тийреледен  бирлери - Уллу эм Гитче Чегем чучхурлагъа элтген жолду.

Къаялагъа ёрлеучюлени фестивалы

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

Илхамлы КАВКАЗ таулада

Кавказда, аны Гара сууларында Михаил Лермонтовну аягъы басмагъан жер жокъду, дейдиле адабият тарыхчыла. Ол бери биринчи кере ауруп, ыннасы Елизавета Алексеевна бла 1825 жылда келгенди.

Бу айда кюч алгъан тюрлениуле

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле. Бу льготагъа кеси алларына атларгъа къыйын болгъан ветеранла тийишлидиле, деп айтылады Объясняем.рф порталда.

Къылкъылыланы орургъа хазырдыла

Къабарты-Малкъарны мюлклеринде къылкъылыланы орургъа хазырланадыла: энчи техника чырмаусуз ишлерча, ишчиле да жетерча мадарла этилгендиле. 

Къайсы жаныуарланы дин дурус кёреди?

Не заманда да шуба тиширыу жюрекге балхам бола келеди. Миллет республикалада жашагъанла уа – бютюнда. Алгъын аны алыргъа кёплени къолларындан келмей эди. Бюгюнлюкде уа аллай амал барды. Алгъыннгы заманны багъалары бла тенглешдиргенде, шёндю ала иги да учуздула.

Таза суу бла сылтаусуз болурча

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле. Эсге сала айтсакъ, Басхан районну администрациясы юч жылдан мындан алгъада хазырлагъан проект Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну болушлугъу бла бардырылады.

Минги тауну этеклеринде – чабыуну байрамы

 Къабарты-Малкъарда Азау талада 2-4 августда трейлден «Alpindustria Elbrus Raсe» тёрели фестиваль боллукъду. Ол онекинчи кере бардырыллыкъды.

«Бу усталыкъны жюрегим сайлагъанды»

Жаш тёлюню арасында фахмулу, тутхан ишлерин кёллери бла сюйгенле аслам болгъаны бек къууандырады. Бизни ушакъ нёгеребиз Абайланы Магомет да аллай жашларыбыздан бириди. Ол уста тепсеучюдю, хореографды. Магомет юйретген «Асс-Аланы» сабий тепсеу ансамбль аламат номерлери бла къараучуланы къууандырады. Алгъаракълада Нальчикде Музыка театрда Кавказны фахмуларыны академиясы бардыргъан битеуроссей хореография фестивальда аны ансамбли «Къарашауай», «Военный танец, верните память» деген тепсеулери бла биринчи жерни алгъандыла.

ЖАЗЫЛЫУ БОШАЛЫРГЪА 10 КЮН КЪАЛГЪАНДЫ

Хурметли жамауат!  

Спорт бла кюреширге онг къураллыкъды

«Эллени хар жаны бла айнытыу» программагъа кёре,  бу кюнледе Шалушкада кёп функциялы  спорт комплекс бла топ ойнаучу  майдан ишлене турадыла.