Календарь событий

11 июня 2024

Заман аз къалгъанды

Хурметли жамауат!

Жараугъа – битеу юйюр бла

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан билдиргенлерине кёре, республика «Зарядкаланы марафону» спорт акциягъа къошулгъанды. Ол «Россей» кёрмюч-форумну чегинде къуралгъанды.

Бир тилекге бла тарыгъыугъа эс бурулмай къалмайды

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан ыйыкъда алты жюзден артыкъ соруугъа къарагъанды. Аланы асламысы «Telegram», «Одноклассники, «ВКонтакте» социал сетьледе туура этилген тилекледен бла тарыгъыуладан «Инцидент менеджмент» системаны амалы бла сайланнгандыла. 

Сабийле, абаданла да сюйген татлы ашарыкъ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол. Кимибиз агъын сюебиз, бшхаларыбыз а шоколад, наныкъ къошулуп жарашдырылгъанын. Тюрлю-тюрлю татлы ашарыкъланы арасында аны жанлы болгъанланы жер башында къайда да табаргъа болур, баям. Гитчеле, тамата тёлю да - аны сюймеген хазна адам болмаз. Сабийлеге уа ол не заманда да татыулу къууанчды эм байрамды.

Таза суула – жашауну тутуругъу

Жай иссиледе сууну хайырланыу эки, юч кереге кёп болуучуду. Аны бла байламлы кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле. Бу сорууну магъаналыгъын ангылай, Роспотребнадзорну пресс-службасы жарашдыргъан билдириу бла сайтны окъуучуларын шагъырей этебиз.

Махмут Къашкъарини «Диуанасындан» бюгюннге дери

Ана тилини байлыгъын адам улу не заманда да бирча хайырлана болмаз. Ол оюмгъа келтирген шартла кёпдюле: эрттегили сёзлени билген адам азды арабызда. 

Республикада солугъанланы саны ёсгенди

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, 28 апрельден башлап 12 майгъа дери республикада 60 минг адам солугъандыла, ол а, былтырны бу заманыны эсеплери бла тенглешдиргенде, 20 процентге асламды.

Низамлы водительлени саулукъларын, жашауларын къоруулаугъа бурулупду

Машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги сыйырылгъанына да къарамай, жолгъа чыкъгъан водительлеге жууаплылыкъны къатыландырыу жаны бла законла къабыл кёрюлгендиле.   Ол а, сёзсюз, магъаналы жумушду. Тарихлеге кёре, къыралда аварияланы ючден бирин машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъанла этедиле.

Радиация къаллай бирге къоркъуулуду?

«Радиация» деген сёз эм аны бла байламлы сёз тутушла асламысында къоркъуулу сезимле туудурадыла. Бу материалда аны магъанасын ачыкълап кёрейик.

Биринчилик ючюн – къаты кюрешле

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла. Алагъа республиканы жер-жерлеринден он къауум къатышханды. 

«Чыгъармачылыкъ мени солутхан этеди»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерге юйретген къызыбыз Бабаланы Индирады. Ол кеси къол устады, хунерли инсанды, КъМКъУ-да дизайн колледжде окъугъан кезиуюнде да аны ариу къол ызы болгъанын педагогла энчи чертип, ишлерин белгилеп тургъандыла. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.