Календарь событий

08 июня 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

Б У Й Р У ГЪ У

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В.Коковну Социал ишчини кюню бла  алгъышлауу

Жаш тёлю къаллай усталыкъланы сайлайды, ызы бла уа иш табаламыды?

Алгъын жыллада билим бериу учреждениялада юрист, экономист дегенча усталыкълагъа сурам  уллу болгъаны кёплени эслериндеди. Аллай «даражалы» факультетлени тауусханла ызы бла иш табалмай тургъанлары да. Шёндю  болум тюрленнгенди. Росстат беш жылгъа бир кере уллу тинтиу бардырып, битеу къыралда вузланы эмда энчи билим берген учрежденияланы тауусханла ишге къалай орналгъанларын сюзеди. Аны ахыр  тинтиую 2016-2020 жыллада болумну ачыкълайды. Анга кёре, выпускниклени ондан тогъузу бир жылны ичинде иш табадыла. Колледжлени, техникумланы тауусханланы юслеринден айтханда уа – андан азырагъы.
Алай арт тёрт  жылны ичинде урунуу рынокну пандемия, ызы бла тыш къыралла салгъан чеклениуле бек тюрлендиргендиле. Кёп затланы тышындан ташымай, кесибизде чыгъарыу хайырлы болуп тебирегенди. Аны ючюн а энди ишчи усталыкълагъа сурам ёсе барады, башхаларыны кёбюсю да изленедиле. Бизни республикада окъуу юйледе анга къалай къарайдыла, жаш тёлю кимге окъургъа сюеди, ызы бла иш табаламыды? Предприятиялада уа болум тюрлене баргъанына не дейдиле? Бу соруулагъа жууапла излеп, къауум адам бла ушакъ этгенбиз.