Календарь событий

07 июня 2024

Урушда, урунууда да жигитле

Малкъондуланы Къайыт бла аны юй бийчеси Шауаланы Кеминат Тёбен Чегемде сегиз жаш бла тёрт къыз ёсдюре, алагъа къууана жашай эдиле. Сабийлени акъылбалыкъ бола келгенлери аталарына, аналарына болушхандыла, кеслеринден гитчелерине къарай эдиле.

Жашлыкъны къайтарыргъа сюе эсегиз

Тиширыуланы кёбюсю, кюзгюге къарагъанда бети жыйырыла тебирегенин эслесе, не амалланы да хайырланып, жашлыкъны къайтарыргъа кюрешеди. Бирлери бурунларына, жаякъларына, кёз тюплерине   жаулу крем сюртюп, ол болушурукь сунуп, кече жукъларгъа алай жатадыла. Хау, бюгюнлюкде жаулу кремге ышаннганла бардыла.

Сабийлени зауукълу солутурча

Школлада окъуу жыл бошалгъаны бла байламлы, окъуучуланы ата-аналары сабийлени жай кезиуде солууларын зауукълу этерге итинедиле.

АННЯМ

Анням Зулийхат, кеси айтыучулай, начас немислиле кирир келгенде, эсли адам эди, къолунда сабийи болгъан. Анга жюзден эртте атлагъанды. Бирде, сагъыш эте келеди да: «Нем да тохтагъанды мен жарлыны, жаланда ауузум тохтаялмайды ансы», – деп, кеси кесине тырман этеди. Акъылы, эси уа жериндедиле. Тюнене болгъанны санап айталмаса да, эртте ётген кюнлени уа ання чык чыгы бла тюшюрюучюдю эсге. Жууукълукъну шашдырмай билирге сюйген болса элде, бир да ажашдырмаз, тизип берир. Аны ючюн аннямы бек сюедиле жууукъ, узакъ да. Сау болсунла, дайым саулугъун соргъанлай, къайгъыргъанлай турадыла.

Газ сансызлыкъны унамайды

Угар газ адамгъа бек къоркъуулу уулу затладан бирине саналады. Ол барыбыз да билген кёк отлукъ неда башха абери кюйгенде, анга кислород жетмесе къуралады. Сёз ючюн, ожакъ бегитилсе, тютюн артха отоугъа къайтып, хауада кислородну азайтып тебирейди. Ол а къоркъуулу мардасына жетсе, жана тургъан кёк отлукъдан углекислый угъай, угар газ чыгъып башлайды. Къысхасы: не зат да кюйдюрюгюз – анга кислород керекди, ол жетмесе уа, угар газ боллукъду.

Къызыуда бютюн уллу сакълыкъ керекди

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да онгларын алады. Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери быллай исси кезиуледе адам саулугъун сакълар ючюн, неге эс бурургъа кереклисин билдиредиле.

Ыразылыкъларын билдиргендиле

«Донецкде жаз башы-2024» атлы студентлени лингворусистика жаны бла илму ишлерини эришиулерини жюрисини къауумунда жетишимли ишлегени ючюн КъМКъУ-ну орус тил эмда битеулю  тил билим кафедрасыны башчысы Башийланы  Светланагъа Донецкни къырал университетини башчыларыны атындан Ыразылыкъ къагъыт берилгенди.

Юч биринчи жерни алгъандыла

Къабарты-Малкъарны келечилери «Студент жаз башы» Битеуроссей фестивальны Саратовда озгъан урумунда юч биринчи жерге тийишли болгъандыла. Аладан экисин а  КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну студентлери Чемаланы Магомет бла Милана Дзуева алгъандыла. Чема улу «Автор жыр» бёлюмде хорлагъанды, къыз а «Академиялы вокалда» айырмалыгъа саналгъанды.

Бир кереге берилген пособие къалай тергеледи

2024 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю 38 мингден аслам сабийни ата-анасына эм баладан ауурлулукълары болгъан 2,4 минг тиширыугъа бир кереге бериулиучю пособияны тёлегенди. Ол мурат бла 3,3 миллиард сом бёлюннгенди.

Жангыз газетибизге жазылыргъа унутмайыкъ!

Хурметли жамауат!  

Жетеуленден жаланда бири къайтханды

Домалайны аскер шуёху Туменланы Къурманбийни эсгериулерине кёре, ол бек жигит, батыр, къарыулу да адам болгъанды. Токсан беш килограмм ауурлугъу болгъан пулемётну сыртына эрлай атып, кёп километрлени жортуп, къызыу сермешлеге кирип, урушну ёртенинде къазауат этип, жигитликни юлгюлерин кёргюзтгенлей тургъанды. Къызыл Жулдузну ордени, «За отвагу» майдал бла эм башха саугъалагъа да тийишли  болгъанды.

Умутландыргъан жетишимле

Киров шахарда   шёндюгю пятиборьеден  Россейни  регионла аралы биринчилиги ётгенди.  Эришиуге къыралны онжети регионундан беш жюзге жууукъ спортчу къатышханды. Анда  Къабарты-Малкъарны  командасы  биринчи жерге чыкъгъанды. Аны къауумуна  2012-2013 жыллада туугъан Хочуланы Тамерлан, Влад Остриков, Тимур Хакулов киргендиле.