Календарь событий

02 июня 2024

Жетишимле, саугъала, ыразылыкъ сёзле да

Бу кюнледе «Театрда ишлегенлени  союзу»  Битеуроссей жамауат биригиуню Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюнде озгъан жылны ичинде тамамланнган сахна ишледе жетишимли болгъанланы саугъалау баргъанды.  Къууанчлы жыйылыуну ол союзну башчысы Майя Фирова ачханды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

24 мая 2024 г.            №81-ПП

г. Нальчик

Бийикде учхан а игиди

Шуёхла да, шуёхлукъ да, къарындаш, эгечлик да, ахлу-жууукъ татлылыгъы да тюрлю-тюрлю бетле алып, адам улу сыналгъан кезиуде къыйынды алагъа багъа берген. Ким кесине тартырын, ким жаргъа сюерин билмейсе, сынау тюшсе. Бир шуёхум – къарындашым кеси иши бла кюрешеди. Аны ариу юй бийчеси, юйге келиучю устазла тап юйретген сабийлери, уллу юйю, арбазы, тюкени, машинасы да барды. Ол кеси да иги адамды.  Атасыз ёсгенди. Иги окъууну бошаса да, къуллукъ алыргъа кюрешмегенди. Баям, ызындан тутуругъу болмагъанын билип. Ырысхысын а къызгъанмайды.