Календарь событий

30 мая 2024

«ЗАМАННЫ» хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат! 

Суу секиртмени хапары

Алгъаракъда жумуш чыгъады да, тау эллерибизден бирине барыргъа тюшеди. Билеме жолну узакълыгъын. Ишими тындырып, ол кюн окъуна ызыма къайтыргъа керекме. Ингирден окъуна женгил машинамы хазырлап кюрешеме, отлукъ къуюп, жаууна-суууна къарап.

Жаш болса да, баш эди …

Минг тогъуз жюз къыркъ тёртюнчю жылны аллында, генерал Рыбалкону ючюнчю танкачы армиясыны, тогъузунчу корпусуну, алты жюз жетмиш бешинчи Проскуровский атлы бригадасына къуллукъ этерге буюрулгъан эди. Бу бригаданы къауумунда, Львов шахарда бардырылгъан сермешлеге къатышханды. Анда кёргюзтген жигитлиги ючюн, «Къызыл Жулдузну ордени» бла саугъаланнганды.

Таза эм саулукъну да кючлеген

Жети жыл мындан алгъа Бабугентде Аттасауланы Ахматны жашы Тахирни башламчылыгъы бла «Къара-Суу» табийгъат заказникни жеринде суула къуйгъан завод ачылгъанды. Энди «Живая вода» атлы биригиуню BabugenT сатыу белгиси бла чыгъарылгъан гара сууларыны юслеринден хапар кенгнге жайылгъанды. Сууну чыкъгъан жери Бызынгы къабыргъаны Мижирги чыранындан башланады.

Жюрегини излемине кертичилей къала

Сайлагъан усталыгъы бла жамауатдан ыразылыкъ табып ишлеген врачларыбызданды Мусукланы Зайнап. Ол Нальчикде Кардиология диспансерни врачы-кардиологуду. Ишине уллу кёллю болмай, ауругъанлагъа эс тапдырып келгенли уа энди отуз жылдан атлагъанды. Аны юсюнден жазарыбызны уа бизден Къонакъланы Илияс, башхала да докторгъа уллу ыразылыкълары бла тилегендиле.

 

Абадан адамлагъа къайгъырыу бла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Абадан тёлю» регион проект къалай толтурулгъанын сюзгендиле.

Президентибиз Владимир Путин миллет проектлеге уллу эс бурады

Къырал башчыбыз Федерал Жыйылыугъа этген Чакъырыу сёзюнде  жангы миллет проектлени къурауну юсюнден сорууланы эм шёндю жашауда бардырыла тургъанланы юсюнден Къырал советни комиссиясыны социал экономиканы айнытыууну стратегиялы айнытыу бла байламлы кенгертилген жыйылыуунда жангыдан кётюргенди.

Жашаугъа къууаннганла узакъ ёмюр сюрюрге боллукъдула

Белгилисича, жюрек ауруу жер башында бек жайылгъанладан бирине саналады. Ол жаны бла багъыу амалла кюнден, кюннге айный барадыла, аллай аурууладан адам кесин  къалай сакъларгъа боллукъду, деген соруугъа белгили кардиохирург, РАН-ны академиги Бакулев атлы Жюрек ауруула-къан тамырла институтну таматасыны орунбасары Юрий Бузиашвили жууапларын басмалайбыз.